Kundservice sv:Mobilitet:SEAT MÓ Urban Mobility | SEAT:Privacy policy SE/SV

My SEAT MÓ App

Privacy policy.

  


Information om dataskydd

Databehandlare: CONNECTED MOBILITY VENTURES, S.A.U.; ägare av varumärket SEAT MÓ (nedan kallat “SEAT MÓ").

Syften:

 • Att registrera dig som användare, vilket kommer att göra det möjligt för dig att använda tjänsterna i denna App.
 • Efter anslutning av din eScooter; att erbjuda dig Appens tjänster på behörigt sätt. 
 • Att ge dig svar ang. frågor, incidenter och/eller klagomål. 
 • Att skicka dig nöjdhetsenkäter rörande tjänsten. 
 • Att anonymisera dina data i syfte att göra statistiska analyser för att kunna förbättra tjänster och produkter. 
 • Att bestämma den geografiska positionen för din eScooter för att kunna tillhandahålla Appens alla funktioner för dig på korrekt sätt, samt även för att skydda din eScooter (rörelseaktiverat varningssystem). 
 • Förutsatt att du lämnat ditt samtycke till detta; att skicka dig marknadskommunikation samt att använda din geografiska position för att skicka den till sådana användare du kan komma att välja.

Rättigheter: Utöver de rättigheter som förklaras i detalj i integritetspolicyn, äger du när som helst rätt att återkalla ditt samtycke, att motsätta dig databehandling, att få tillgång till, korrigera och radera uppgifter genom att skicka en skriftlig begäran om detta till: CONNECTED MOBILITY VENTURES, S.A., SEAT Mó mobility services, med adress: Autovía A-2, km. 585, Martorell, Barcelona, SPANIEN, eller via e-post till gdpr@seatmo.com

Ytterligare information: Ytterligare, mer detaljerad information om dataskydd finner du i vår integritetspolicy.

 

Denna integritetspolicy innehåller information om insamlingen, behandlingen och användningen av dina personuppgifter genom användandet av appen SEAT MÓ (nedan kallad ”Appen”).

Databehandlare: CONNECTED MOBILITY VENTURES, S.L. med skatte-ID-nr A67140582 

Adress: Autovía A-2, km. 585, Martorell (Barcelona), SPANIEN

e-post: gdpr@seatmo.com 

Kontaktinformation; uppgiftsskyddsombud (DPO): dataprotection@xmoba.io 

På CONNECTED MOBILITY VENTURES, S.L. (nedan kallat ”SEAT MÓ”) kommer vi att behandla de personuppgifter du tillställer oss, liksom alla data som samlas in genom användandet av Appen, för följande huvudsyften:.

 • För att registrera dig som användare av vår App, vilket ger dig tillgång till de tjänster som erbjuds i denna.
 • För att, efter att du kopplat din eScooter Appen, på korrekt sätt erbjuda dig alla de tjänster som tillhandahålls genom Appen, i huvudsak bestående av att du får tillgång till information rörande din eScooter och dess användning, och möjlighet att använda den. Vi kommer att kunna skicka dig meddelanden.  
 • För att kunna ge dig svar på frågor och/eller klagomål som du skickar oss i någon av kommunikationskanalerna. 
 • För att bestämma den geografiska positionen för din eScooter för att kunna tillhandahålla Appens alla funktioner för dig på korrekt sätt, samt även av säkerhetsskäl (eScooterns rörelseaktiverade varningssystem). 
 • För att samla in information om fordonet för att på korrekt sätt kunna erbjuda dig alla de tjänster som tillhandahålls genom Appen, samt för att förbättra produkten.

Databehandlingen av dina uppgifter är nödvändiga för att kunna tillhandahålla de tjänster som ingår i Appen, och den rättsliga grunden för behandlingen av dina data i det angivna avseendet består i uppfyllandet av Användarvillkoren, Art. 6.1. b i General Data Protection Regulation (GDPR, ”Dataskyddsförordningen”).

 • För att anonymisera de data rörande användandet som samlas in genom Appen för analys av SEAT MÓ i statistiskt syfte. 
 • För att skicka dig enkäter som gör det möjligt för oss att utvärdera och förbättra de tjänster vi tillhandahåller dig genom Appen, liksom den support och hjälp vi erbjuder våra användare.

Den rättsliga grunden för behandling av dina data i detta syfte är SEAT MÓ:s legitima intresse enl. Art. 6.1. f i GDPR, eftersom uppfyllandet av SEAT MÓ:s intressen inte utgör hinder för de intressen eller grundläggande rättigheter och friheter som gäller användaren i sin egenskap av registrerad. 

I tillägg till detta – och endast under förutsättning att du lämnat ditt samtycke därtill – för att skicka dig marknadskommunikation gällande SEAT MÓ:s produkter och tjänster. 

Den rättsliga grund som legitimerar behandlingen av dina uppgifter för detta ändamål består i det uttryckliga samtycke som du har givit, enligt Art. 6.1. a i GDPR. – Att informera dig om att du äger rätt att när som helst återkalla ditt samtycke – utan att sådant återkallande påverkar lagligheten av behandlingen, baserat på samtycket, före det att det återkallas.

För att kunna erbjuda de tjänster som finns i Appen, kommer SEAT MÓ att behandla följande typer av data:

 • Data för identifiering och kontakt, som – men ej begränsat till – förnamn, efternamn, telefonnummer, e-postadress, körkort.
 • Data gällande användandet av ditt fordon: datum, tid och plats för användandet av fordonet, registrering av färdvägar, åtgärder som utförs vid användandet av fordonet.
 • Data gällande ditt fordon, som – men ej begränsat till – chassinummer, registreringsnummer, ordernummer, verkstadsbesök och information gällande garantin.
 • Data som krävs för att uppfylla juridiska och/eller kontraktsmässiga skyldigheter. 
 • Data gällande sociala förhållanden, hobbys, personliga egenskaper och andra data av intresse.
 • Data gällande användandet av Appen, som – men ej begränsat till – IP-information, vilket operativsystem som används, sökning i Appen.

Dina personuppgifter kommer ej att att delges tredje part utom för det fall så krävs för att uppfylla juridiska skyldigheter härrörande till förhållandet mellan dig och oss. 

Lägg märke till att vi för att kunna tillhandahålla alla våra tjänster till dig, måste ta hjälp av tjänsteleverantörer. Sådant företag kan endera höra till SEAT MÓ eller vara en fristående tredje part. För detta syfte, kommer det vara nödvändigt att sådan tredje part har tillgång till dina personuppgifter – de arbetar då alltid i enlighet med SEAT MÓ:s riktlinjer, i vårt namn och på vårt uppdrag. Dina personuppgifter kommer aldrig finnas tillgängliga för dem för deras eget användande.

Dina personuppgifter kommer att sparas så länge de krävs för det syfte de insamlats för, d.v.s. så länge du är att betrakta som användare av Appen. 

Så snart du ej längre är att betrakta som användare av Appen, kommer dina personuppgifter att blockeras i syfte att uppfylla eventuellt gällande lagkrav som kan förefinnas genom förhållandet mellan dig och vårt företag. När den tidsperiod löpt ut, under vilka dessa skyldigheter kan uppstå, kommer dina data att raderas.

Som ägare av dina persondata, har du följande rättigheter i förhållandet med SEAT MÓ:

 • Tillgång: Du kommer att kunna få en bekräftelse på huruvida SEAT MÓ behandlar dina personuppgifter eller ej, och har också möjlighet att få se de personuppgifter som SEAT MÓ i.s.f. har om dig i sina register.
 • Rättelse: Du kommer att kunna rätta dina personuppgifter om de är felaktiga, och komplettera dem om de är ofullständiga.
 • Radering: Du kommer att kunna begära att dina personuppgifter raderas om, bl.a., dessa data inte lägre erfordras för de syften de insamlades för.
 • Invändning: Du kommer att kunna begära att dina personuppgifter inte skall behandlas. SEAT MÓ kommer då upphöra att behandla uppgifterna, utom vid legitima, tvingande skäl eller för att registrera, eller till försvar för, eventuella klagomål.
 • Begränsning av behandlingen: I följande fall äger du rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas:

            o   Medan korrektheten av dina data kontrolleras;

            o   Om behandlingen är olaglig och du motsätter dig radering av dina data och begär att behandlingen av dem begränsas;

            o   Om SEAT MÓ inte behöver behandla dina data men du själv behöver dem för att kräva skadestånd eller för svaromål mot sådant;

            o   Om du motsatt dig behandling av dina data för fullgörandet av en uppgift av allmänt intresse eller för att uppfylla ett berättigat intresse, medan det undersöks om SEAT:s berättigade intressen för behandling äger företräde framför dina.

 • Portabilitet: Du kommer att kunna få en kopia, i elektronisk form, på de personuppgifter som du lämnat oss och personuppgifter som inhämtats med anledning av ditt avtalsförhållande med SEAT MÓ, samt även överföra dessa data till en annan enhet.

Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka en skriftlig begäran om detta till: CONNECTED MOBILITY VENTURES, S.L., SEAT Mó Mobility Services, med adress Autovía A-2, km. 585, Martorell, Barcelona, SPANIEN, eller via e-post till gdpr@seatmo.com och tydligt ange vilken rättighet det är du vill utöva. Utövandet av dessa rättigheter är kostnadsfritt, utom vid överdrivet eller oberättigat utövande av dina rättigheter.

Om du anser att SEAT MÓ ej behandlat dina personuppgifter med beaktande av tillämpliga bestämmelser, kan du inkomma med klagomål om detta till den spanska Dataskyddsmyndigheten (Agencia de Protección de Datos Personales) via denna webbplats: www.agpd.es

Bygg din SEAT

Bygg din SEAT

Hitta Återförsäljare

Hitta Återförsäljare

Boka Provkörning

Boka Provkörning

SEAT Tillbehör

SEAT Tillbehör

Assistans

Assistans