Kundservice sv:Mobilitet:SEAT MÓ Urban Mobility | SEAT:Terms and conditions SE/SV

My SEAT MÓ App

Allmänna villkor.

  


CONNECTED MOBILITY VENTURES (nedan kallat ”SEAT MÓ”) är denna spanska enhet, med säte: Autovía A2 km 585 08760 Martorell, Barcelona, SPANIEN, med skatte-ID-nr. A67140582, och på vederbörligt sätt registrerat i handelsregistret i Barcelona på sid. B-513583; med e-postadress: customercare@seat.es.

SEAT MÓ tillämpar SEAT-koncernens uppförandekod, som du hittar här

Förevarande användarvillkor (nedan kallade ”Användarvillkor”) reglerar användandet av (inkl. tillgång till) mobilapplikationen My SEAT MÓ, inkl. allt innehåll och alla tjänster som finns tillgängligt/tillgängliga på denna (nedan kallad ”App”). Alla personer som går in på den nuvarande Appen, kommer att betraktas som användare av den (nedan kallade ”Användare”).

SEAT MÓ innehar samtliga immateriella rättigheter liksom alla övriga rättigheter till Appen, och tillgången till och användandet av Appen av Användare omfattas av förevarande Användarvillkor, i tillägg till övriga tillämpliga juridiska texter.

Läs igenom Användarvillkoren noggrant. Genom att gå in på Appen och använda det material som finns i denna, tillstyrker du samtidigt att du läst igenom och, utan undantag, godkänner nuvarande Användarvillkor. Om Användaren inte godkänner dessa förevarande Användarvillkor, i sin helhet eller del därav, måste Användaren avstå från att använda Appen.

Användaren måste beakta att såväl de produkter och tjänster som det innehåll som finns tillgängligt för Användare på Appen, kan vara omfattat av specifika villkor som, vid ev. konflikter, kommer att äga företräde framför förevarande Användarvillkor. Vid varje tillfälle Användaren använder denna produkt, tjänst eller detta innehåll, kommer Användaren därför att ha förpliktigat sig att följa de specifika villkor som gäller.

Syftet med denna App är att göra det möjligt att ansluta motorcykeln SEAT MÓ eScooter 125 (”eScooter”) till Användarens mobila enhet (smartphone) för att få tillgång till information om eScooter och dess användning, t.ex. gällande laddningsnivå, geografisk position, körsträcka och information till hjälp vid underhåll av eScootern.  Allt detta kräver att Användaren först registrerar sig på Appen och sedan ansluter sin eScooter via Appen.

Användaren måste ha ett aktivt konto på Appen (”Användarkonto”). Användaren måste fylla i den information som efterfrågas under registreringsprocessen samt även läsa igenom och godkänna förevarande Användarvillkor och andra juridiska texter (som integritetspolicyn). Användaren måste uppfylla följande krav:

  • Ha uppnått lagstadgad ålder
  • Vara ägare, leasetagare och/eller på annat sätt behörig användare av eScootern
  • Koppla ett telefonnummer och en e-postadress till Användaren
  • Ha en smartphone samt internetuppkoppling
  • Följa all tillämplig lagstiftning, däri inräknat – men ej begränsat till – lagar gällande integritet, immateriella rättigheter, skatter och bidrag samt övriga lagar och förordningar.
  • Lämna oss exakt information och hålla denna uppdaterad.
  • Uppge korrekta personuppgifter och annan data på Appen.
  • Vara noggrann vid användandet av Tjänsterna.

För att koppla samman sin eScooter med sin mobiltelefonen via Appen, måste Användaren välja det alternativt som är avsett för detta och sedan gå vidare till anslutningsprocessen och tillhörande verifiering.

De immateriella och industriella rättigheterna, liksom samtliga rättigheter av annan typ, via Appen (inkl. information, text, data, bilder, foton, grafik, videor, multimediainnehåll, design, mjukvara, utmärkande tecken, varumärken, databaser osv.) innehas av SEAT MÓ och/eller dess licensgivare eller licenstagare. 

SEAT MÓ ger i detta avseende Användarna en icke-exklusiv, ej vidarelicensieringsbar, ej överlåtbar licens för att använda Appen i dess nuvarande version, innehållet och andra tillgängliga funktioner. Denna licens omfattas av övriga villkor stipulerade i de aktuella Användarvillkoren, liksom av övriga eventuella tillämpliga användarvillkor och/eller tillämplig lagstiftning. Användaren är endast berättigad att se och inneha en tillfällig, privat kopia av innehållet för sin egen, personliga och privata användning i sitt datasystem (mjukvara och hårdvara) och äger ej rätt att i sin tur överföra dessa till tredje part. Med ovanstående förbehåll, får Användaren inte ändra eller reproducera, varken helt eller delvis, och inte heller distribuera eller kommunicera denna information utan uttryckligt skriftligt medgivande från SEAT MÓ.

Användarna beviljar å sin sida SEAT MÓ en icke-exklusiv, obegränsad, överföringsbar, vidarelicensieringsbar licens, utan kostnad, för att att använda det innehåll Användarna delar via Appen. Specifikt kommer SEAT MÓ att äga rätt att – däri inkluderat men ej begränsat till – reproducera, förmedla, distribuera, offentliggöra, tillgängliggöra, extrahera, återanvända och förändra denna typ av innehåll på vad sätt och för vilket ändamål företaget finner lämpligt. Användarna beviljar samtidigt SEAT MÓ en icke-exklusiv, obegränsad, fullständig, överföringsbar, vidarelicensieringsbar licens, utan kostnad, till de data Användare kan tillhandahålla och inte är av personlig natur, samt till data i vilka personuppgifter har avlägsnats (anonymiserade data). Allt annat användande måste godkännas i förväg.

Användarna är införstådda med och godkänner att användandet av Appen ej innebär en överföring av några immateriella eller industriella rättigheter, som upphovsmannarätt, varumärken, design eller andra rättigheter till Appen, ej heller till någon av de delar den består av, utom för den begränsade licens för användande som beviljas Användarna enligt de villkor som stipuleras häri.

Det är således uttryckligen förbjudet för Användaren att på något sätt reproducera, förmedla, distribuera, offentliggöra, tillgängliggöra, extrahera, återanvända, förändra eller exploatera Appen och/eller dess beståndsdelar, utom för sådant nyttjande som är strikt nödvändigt för användandet av Appen och dess funktioner, eller efter att först ha erhållit ett skriftligt medgivande därom från SEAT MÓ.

Som generell regel gäller att Användaren förbinder sig att följa dessa Användarvillkor och de speciella varningar eller instruktioner för användandet som ingår i förevarande Användarvillkor, samt att med tillbörlig omsorg alltid handla i överensstämmelse med gällande lagstiftning, moral, anständighet och kraven på god tro och allmän ordning, samt att ej använda Appen på ett sätt som kan inverka på, skada eller hämma dess normala funktion, SEAT MÓ:s tillgångar eller rättigheter, andra Användare eller, rent generellt, tredje part

Speciellt, och utan inverkan på de åtaganden som anges i närmst följande klausul, förbinder sig Användaren att via Appen ej infoga, lagra eller sprida innehåll som bryter mot industriella och/eller immateriella rättigheter eller affärshemligheter för tredje part, ej heller sådant innehåll som Användaren ej äger laglig rätt att ställa till förfogande för tredje part. I detta avseende intygar Användaren att han/hon är innehavare av rättigheterna till innehållet som han/hon delar via Appen, eller att han/hon har erforderlig behörighet att göra detta.

Användarna förbinder sig att ej använda Appen på oriktigt sätt, samt att inte sprida information vidare eller att använda den för:

a) Aktiviteter som strider mot gällande lagstiftning, förevarande Användarvillkor, moral, anständighet eller allmän ordning eller för lagstridiga eller förbjudna ändamål, eller för syften som står i strid mot SEAT MÓ:s eller tredje parts rättigheter eller intressen. Hit hör speciellt immateriella rättigheter, registrerade namn eller varumärken samt rätten till integritet.

b) Att använda Appen eller någon del av den på andra privata eller kommersiella webbplatser eller använda Appen i kommersiellt syfte; eller att upprätta länkar till Appen eller något av dess innehåll (utom efter uttryckligt, skriftligt tillstånd för detta från SEAT MÓ).

c) Att ändra, kopiera, ladda ned, modifiera, dekompilera, disassemblera, baklängeskonstruera (”reverse engineering”), bevilja licenser till, leasa ut, sälja eller imitera Appen, dess innehåll eller grundläggande mjukvara.

d) Att lägga in, lagra, överföra eller vidarebefordra program, data, virus, koder eller annan elektrisk eller mekanisk enhet eller skadlig komponent som inverkar på, begränsar eller skadar Appen eller nätverk kopplat till SEAT MÓ, Användarna eller tredje part; eller som stör användandet av eller nöjet med Appen för andra Användare eller tredje part.

e) Att lämna ut, extrahera, återanvända, vidarebefordra eller använda – helt eller delvis, i vilket media det vara månde – några av de data eller delar av Appen som tillhör SEAT MÓ utan dess föregående, uttryckliga, skriftliga medgivande för detta.

SEAT MÓ förbehåller sig rätten att ta bort eller blockera tillgången till information eller innehåll som Användarna delar på Appen och som står i strid mot förevarande Användarvillkor, tredje parts rättigheter eller tillämpliga bestämmelser och, speciellt, bryter mot de förpliktelser som stipuleras i denna klausul. SEAT MÓ förbehåller sig alla övriga rättigheter det kan vara berättigat till avseende Användaren, speciellt vad avser initiering av rättsliga åtgärder.

Användaren försäkrar att den information, det material, det innehåll och de kommentarer som han/hon inte själv är ägare till men som han/hon eventuellt tillställer SEAT MÓ, inte kränker tredje parts immateriella eller industriella rättigheter eller står i strid mot andra rättsliga bestämmelser. 

VI PÅMINNER DIG OM ATT MAN ALLTID MÅSTE KÖRA FÖRSIKTIGT, OCH ATT ALL HANTERING AV ELEKTRONISKA ENHETER SOM KAN STÖRA KÖRNINGEN INTE ÄR TILLÅTEN!

Användare som går in på och använder sig av Appen accepterar samtidigt att åta sig det fulla ansvaret för tillgången till Appen samt för all användning som han/hon kan ha av den information som den innehåller. Användaren är skyldig att använda Appen i full överensstämmelse med dessa Användarvillkor och med tillämplig lagstiftning. Användaren är ansvarig gentemot SEAT eller tredje part för alla skador som kan orsakas till följd av underlåtenhet att uppfylla denna skyldighet. 

SEAT MÓ kan ej hållas ansvarigt för fel eller brister på säkerheten som kan uppstå i Användarens datasystem (hårdvara och mjukvara), eller i de filer och dokument som är lagrade i detta, beroende på virus på den mobila enhet (smartphone, surfplatta) som används för att ansluta till tjänsterna och innehållet på Appen, till följd av fel i webbläsaren, operativsystemet, eller p.g.a. av att en föråldrad version av webbläsaren används, eller beroende på störningar i telefontrafiken, eller störningar, eller avbrott i elektroniksystemets funktion beroende på orsaker som ligger utanför SEAT MÓ:s kontroll.

I den utsträckning det är möjligt enligt lag, åtar sig SEAT inget ansvar för fel eller utelämnanden i Appens innehåll eller annat innehåll som kan nås via Appen.

SEAT MÓ vidtar säkerhetsåtgärder som är skäligen tillräckliga för att upptäcka eventuell förekomst av virus. Detta till trots, måste Användaren vara medveten om att säkerhetssystemen för datasystem som är kopplade till internet inte är fullt ut pålitliga och att SEAT MÓ därför inte kan garantera frånvaro av virus eller annat som skulle kunna medföra förändringar på Användarens datasystem (mjukvara och hårdvara) eller i elektroniska dokument och filer i detta system.

I den utsträckning det är möjligt enligt tillämpliga bestämmelser, åtar sig SEAT inget ansvar för eventuella fel som kan uppstå på Användarens servrar eller kommunikationsnätverk, ej heller för problem som kan orsakas av bristande funktion, eller användande av ej optimerade versioner av operativsystem eller webbläsare.  

Användande av Appen kan medföra att datamängder förbrukas. SEAT MÓ åtar sig inget ansvar för de kostnader avseende kommunikations- och dataöverföringskostnader och internetanslutning som kan uppstå för Användaren. För mer information om detta hänvisas Användarna till sin mobiloperatör.

SEAT MÓ förbehåller sig rätten att neka Användare tillgång för det fall det finns indikationer på att de tjänster som erbjuds används på bedrägligt sätt, samt även att vidta lämpliga rättsliga åtgärder för att skydda sina intressen, och att utan föregående meddelande avbryta tillgången till Appen temporärt för att kunna utföra underhåll, reparationer, uppdateringar och förbättringar.

SEAT MÓ kommer, i överensstämmelse med de bestämmelser som finns angivna i vår integritetspolicy, att behandla Användarnas personuppgifter i syfte att tillhandahålla funktionerna i den nuvarande Appen.

Förevarande Användarvillkor gäller uteslutande Appen och innehållet från SEAT MÓ – de gäller ej länkar, webbsidor och/eller appar tillhörande tredje part som kan nås via Appen, och rent allmänt inte heller andra tjänster som tredje part kan tillhandahålla. SEAT MÓ har ingen möjlighet att påverka den information eller de produkter eller tjänster som erbjuds av tredje part som lagt in länkar med Appen som destination. Tillgången till dessa länkar via Appen ska dock inte uppfattas som att SEAT MÓ rekommenderar eller godkänner deras innehåll.

Därför frånsäger sig SEAT MÓ allt ansvar som de kan ge upphov till. Om Användaren besöker andra nätverk eller datorresurser, accepterar Användaren samtidigt att följa de Användarvillkor och den integritetspolicy som gäller där.

SEAT MÓ erbjuder Användaren dessa länkar, denna information och/eller dessa tjänster endast för att underlätta för Användaren, och det är Användaren som bär ansvaret för att läsa och acceptera de Användarvillkor och integritetspolicys som finns publicerade på dessa webbplatser eller i länkade appar. Att de länkade webbsidorna finns med i Appen, innebär inte någon form av godkännande från SEAT MÓ:s sida.

Det är inte tillåtet att lägga in länkar från andra webbplatser än från de som är kopplade till SEAT-koncernen, såvida inte SEAT MÓ först givit sitt uttryckliga tillstånd för detta.

SEAT MÓ förbehåller sig rätten att när som helst ändra och uppdatera de förevarande Användarvillkoren, liksom alla typer av information som kan finnas i Appen eller dess struktur eller konfiguration. Som Användare måste man därför konsultera dessa Användarvillkor regelbundet. Om förevarande Användarvillkor ändras, kommer det datum som den nya versionen träder i kraft att finnas angivet längst upp i Användarvillkoren. Om Användaren fortsätter att använda Appen efter att den nya versionen har publicerats, accepterar Användaren samtidigt de nya Användarvillkoren.

SEAT MÓ respekterar tredje parts rättigheter och tillämpliga bestämmelser. Som Användare av Appen förbinder man sig att göra detsamma.

Om en Användare upplever någon teknisk incident i Appens funktionalitet eller, i någon av de olika avdelningarna, upptäcker något fel, några brister något innehåll som kränker tredje parts rättigheter, kan Användaren kontakta SEAT MÓ genom att skicka ett e-mail till customercare@seat.es

Om någon enskild klausul i förevarande Användarvillkor skulle befinnas vara oförenlig med lag eller på annat sätt ogiltig, kommer detta inte att påverka övriga klausulers giltighet, förutsatt att parternas rättigheter och skyldigheter enligt Användarvillkoren då inte skulle påverkas på väsentligt sätt. Med ”väsentligt” skall förstås en situation som allvarligt skadar endera partens intressen eller påverkar själva syftet med förevarande Användarvillkor. Sådan klausul måste ersättas eller åtföljas av annan som är förenlig med lag och uppfyller syftet med den klausul som ersatts. Parterna frånsäger sig rätten att utkräva skadestånd som kan göras gällande till följd av sådan omständighet.

Förevarande Användarvillkor regleras av allmänt tillämplig lagstiftning i Spanien. För det fall Användaren är att betrakta som konsument, kommer förevarande Användarvillkor också att vara underställda eventuell lokal lagstiftning.

Eventuell tvist rörande rörande förevarande Användarvillkor skall underställas behöriga domstolar i staden Barcelona (Spanien), och, för det fall det handlar om en Användare som agerar i egenskap av konsument, till behörig domstol där Användaren/konsumenten har sin hemvist.

Användare som agerar i sin egenskap av konsumenter, kan i tillämpliga fall även hänskjuta eventuell tvist som härrör från eller är relaterad till dessa Användarvillkor till en s.k. alternativ tvistlösning (”ADR”). På Europakommissionens webbplats finns en lista över de alternativa tvistelösningar som finns tillgängliga; https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage 

Oaktat ovanstående, förbinder sig SEAT MÓ inte, och är ej heller skyldigt, att delta i processer för lösning av tvister online inför konsumentens skiljedomstol.

© 2020, CONNECTEC MOBILITY VENTURES, S.A.U. Mångfaldigande av hela eller delar av innehållet är ej tillåtet. Samtliga rättigheter förbehålles.

Bygg din SEAT

Bygg din SEAT

Hitta Återförsäljare

Hitta Återförsäljare

Boka Provkörning

Boka Provkörning

SEAT Tillbehör

SEAT Tillbehör

Assistans

Assistans