Kundservice SE/SV

Privacy Policy

Vem är personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter?

  Den personuppgiftsansvariges identitet:

  SEAT, S.A., con CIF A-28049161

  Address:

  Autovía A-2, Km. 585, Martorell (Barcelona)

  Mail:

  customercare@seat.es

  Uppgiftsskyddsombudets kontaktuppgifter:

  dataprotection@seat.es

Hur använder vi dina personuppgifter?

EAT, S.A. (nedan kallat ”SEAT”) behandlar de personuppgifter du lämnar till oss, liksom alla andra personuppgifter som SEAT kan tänkas ha tillgång till som en följd av användning av följande formulär:

 1. Formuläret ”Kontakta oss”: dina uppgifter kan komma att behandlas i det huvudsakliga syftet att hantera din begäran och kontakta dig för att uppfylla din specifika begäran/ditt specifika krav.

 2. ”Dieselformuläret”: dina uppgifter kan komma att behandlas i det huvudsakliga syftet att verifiera om din bil innehåller en av de berörda dieselmotorerna från Volkswagen samt för att kontakta dig för att hantera din begäran.
Vilken är den lagliga grunden för behandling av dina personuppgifter?

Den lagliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter är samtycke från personen som uppgifterna berör.

Till vilka andra mottagare kommer uppgifterna att lämnas ut?

För att hantera din begäran kan SEAT, vid behov, komma att skicka dina personuppgifter till Generalagenten i ditt land eller till din SEAT SERVICE. Dessa parter kommer endast att behandla dina personuppgifter för ovanstående syften.

Om din Generalagent eller SEAT SERVICE befinner sig utanför EU kan detta komma att innebära att dina uppgifter måste överföras internationellt – endast för ovanstående syften.

Hur länge behåller vi dina personuppgifter?

SEAT kommer att behålla dina personuppgifter så länge som krävs för att ge dig ett svar på din begäran, så länge du inte har begärt att dina personuppgifter ska raderas, samt så länge som behövs för att följa alla lagstadgade krav som gäller i ett givet fall.

Vilka rättigheter har du som berörd person?

Rättighet

Innehåll

Supporterkanaler

Åtkomst

Du kan få information om rör SEAT:s behandling av dina personuppgifter samt åtkomst till de personuppgifter om dig som finns i SEAT-filerna.

 

 

 

 

 

 

 

Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till customercare@seat.es eller som skriftlig begäran till SEAT, S.A – Autovía A-2.Km.585, Martorell, Barcelona (Spanien).*

 

 *För att utöva dina rättigheter måste du bifoga en kopia av ditt ID eller ett annat dokument som styrker din identitet samt beskriva den rättighet du vill utöva.

Rättelse

Du kan begära att dina personuppgifter korrigeras om de är felaktiga eller ofullständiga.

Radering

Du kan begära att dina personuppgifter raderas när uppgifterna exempelvis inte längre behövs för de syften som de insamlades för.

Invändning

Du kan begära att behandlingen av dina personuppgifter upphör. SEAT kommer att stoppa behandlingen av uppgifterna, utom för rimliga legitima grupper eller där behandling krävs för utövande eller försvar av rättsliga anspråk.

Begränsning av behandlingen1

Du kan begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas i följande fall:

 • Medan invändningar mot dina personuppgifters korrekthet kontrolleras;
 • Om databehandlingen är olaglig – datasubjektet motsätter sig att personuppgifterna raderas och begär i stället att användningen av dem begränsas;
 • När SEAT inte längre behöver personuppgifterna för behandlingens syfte, men databehandlaren behöver dem för att kunna utöva rättsliga anspråk;
 • Om du har motsatt dig behandlingen av dina personuppgifter för utförandet av en uppgift av allmänt intresse eller för uppfyllandet av ett berättigat intresse, medan kontroll sker av om SEAT:s berättigade intressen för behandlingen väger tyngre än dina.

Portabilitet1

Du har rätt att i elektroniskt format få ut de personuppgifter du lämnat till oss, inklusive de personuppgifter som erhållits från din avtalsenliga relation med SEAT samt att överföra dem till en annan enhet.

Om du anser att SEAT inte har behandlat dina personuppgifter enligt gällande bestämmelser, kan du lämna in ett klagomål till behörig kontrollmyndighet via webbplatsen www.agpd.es

Det är kostnadsfritt att utöva dessa rättigheter.

1) Tillgänglig fr.o.m. 25 maj 2018

Privat område – sekretesspolicy

Vad avser de data som insamlas vid skapandet av användarkontot och aktiveringen av e-SIM-kortet, kommer personuppgiftsansvarig att vara SEAT, S.A. (nedan kallat ”SEAT”) med skatteregistreringsnummer A-28 049 161, adress Autovía A-2, Km. 585, Martorell (Barcelona), SPANIEN och e-postadress customercare@seat.es. Du kan kontakta dataskyddsombudet på följande e-postadress: dataprotection@seat.es.  

Syfte med och rättslig grund för databehandlingen
SEAT kommer att behandla de personuppgifter du tillställer oss, liksom andra personuppgifter som SEAT kan ha tillgång till från formulären, eller vid behandling av din begäran, för följande huvudsyften:

– Formulär för att skapa användarkonto: Att skapa ditt användarkonto.  
Den rättsliga grunden för denna behandling av dina data är det samtycke du lämnat på formuläret för skapande av ett användarkonto. 

– Formuläret för aktivering av e-SIM-kort: Att sköta aktiveringen av ditt e-SIM-kort samt säkerställa att processen slutförs på korrekt sätt. Det kan komma vara nödvändigt att kontakta dig under processen. 

Den rättsliga grunden för denna behandling av dina data är det samtycke du lämnat vid din begäran om aktivering av e-SIM-kortet. 

- Endast för det fall du lämnat ditt samtycke: att utlämna dina data till Importören i marknadsföringssyfte. Detta kommer att göra det möjligt för Importören att skicka dig information om produkter och tjänster som Importören erbjuder. Om du önskar utöva dina rättigheter gällande detta utlämnande, måste du vända dig till Importören eftersom det är denne som då betraktas vara personuppgiftsansvarig.

Den rättsliga grunden för denna behandling av dina data är det samtycke du lämnat. 

Vilka övriga mottagare kommer mina data att utlämnas till?
SEAT kommer att dela dina personuppgifter med tredje part om sådant utlämnande krävs av lag. För det andra vill vi informera dig om att SEAT kommer att utlämna data till tredje part(er) som fungerar som databehandlare för syftet att erbjuda SEAT CONNECT-tjänsterna.

Hur länge sparar ni mina personuppgifter?
SEAT kommer att lagra dina personuppgifter så länge som krävs för att tillhandahålla dig de syften för vilka de insamlades och, i alla händelser, till dess du ber oss radera dem. Likaså, om behandlingen är baserad på ditt samtycke, kan du när som helst återkalla ditt samtycke. För det fall du återkallar ditt samtycke kommer dina personuppgifter att blockeras för en period av tre (3) år, detta för att uppfylla lagstadgade skyldigheter rörande sådan lagring. 

Dessutom upplyser SEAT dig härmed om, att eftersom dina personliga identifieringsdata kommer att lagras i ditt SEAT ID-konto, och du begär att dina data ska raderas, kommer dina personuppgifter inte att raderas från ditt SEAT ID-konto om du är användare av andra Appar. Du har dock när som helst möjlighet att hantera dina data och sekretessinställningar på https://seatid.vwgroup.io/

I alla händelser, kommer SEAT att lagra dina data så länge tillämplig lagstiftning kräver detta för varje enskild kategori av data.

Vilka rättigheter har du som berörd individ?
I egenskap av registrerad, kan du utöva följande rättigheter gentemot SEAT: 

 • Tillgång: Du kan få information om SEAT behandlar dina personuppgifter, liksom kontrollera de personuppgifter som finns i SEAT:s datafiler. 
 • Rättelse: Du kan rätta dina personuppgifter för det fall de är felaktiga och även komplettera sådana som inte är fullständiga.
 • Radering: Du äger rätt att begära att dina personuppgifter raderas om, bl.a., dessa data inte lägre erfordras för de syften de insamlades för.
 • Invändning: Du äger rätt att begära att dina personuppgifter inte ska behandlas. SEAT kommer då stoppa databehandlingen, utom för berättigade skäl eller för utövande av svaromål gentemot ev. skadeståndsanspråk.
 • Begränsning av databehandlingen: I följande fall kan du begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas:
      • Medan det att en invändning mot dina personuppgifters korrekthet kontrolleras;
      • Om databehandlingen är olaglig, du motsätter dig radering av dina data och begär att behandlingen av dem begränsas:
      • Om SEAT inte behöver behandla dina data men du själv behöver dem för svaromål;
      • Om du motsatt dig behandling av dina personuppgifter för fullgörandet av en uppgift av allmänt intresse eller för att uppfylla ett legitimt intresse, medan det kontrolleras om orsakerna för det legitima intresset för behandling äger företräde framför dina.
      • Portabilitet: Du kan få en kopia i elektronisk form på de personuppgifter som du lämnat oss och de som inhämtats med anledning av ditt avtalsförhållande med SEAT, samt föra över dem till en annan enhet.

UTÖVANDE AV RÄTTIGHETER: Du kan utöva dina rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till customercare@seat.es eller via ditt SEAT ID-konto genom att hantera dina data och sekretessinställningar på https://seatid.vwgroup.io/. Utövandet av dessa rättigheter är kostnadsfritt, med undantag av uppenbart ogrundade eller orimliga begäranden.

Om du anser att SEAT ej behandlat dina personuppgifter enligt tillämpliga bestämmelser, kan du inkomma med klagomål om detta till behörig kontrollmyndighet som du hittar på www.aepd.es.

Bygg din SEAT

Bygg din SEAT

Hitta Återförsäljare

Hitta Återförsäljare

Boka Provkörning

Boka Provkörning

SEAT Tillbehör

SEAT Tillbehör

Assistans

Assistans