Kundservice SE/SV

Hållbarhet

SEAT:s miljöpolicy.

Som global ledare inom utveckling, produktion och distribution av motorfordon och mobilitetstjänster har SEAT förbundit sig att även bli en ledande leverantör av hållbar mobilitet och en förebild inom miljöskydd.

Vi antar klimatförändringarnas många utmaningar och stödjer FN:s tvågradersmål. Vi är väl medvetna om vårt stora globala ansvar för miljön i samband med de miljö- och samhällseffekter som våra aktiviteter och produkter har världen över. För att minska vårt miljöavtryck använder vi vår globala innovativa kapacitet för att hantera miljöutmaningarna under samtliga livscykelstadier i våra mobilitetserbjudanden. Våra innovationer inom mobilitet hjälper också våra kunder att minska deras miljöavtryck och säkerställer samtidigt konkurrenskraften och sysselsättningen i vårt företag.

Med vår SEAT miljöförklaring åtar vi oss att uppfylla följande krav:

1. Ledarskap

Våra chefer på alla nivåer i organisationen är medvetna om miljöriskerna i affärsverksamheten och godtar sin roll som förebild för att skydda miljön. De kommer i ord och handlingar att visa sitt åtagande och agera i enlighet med de lagstadgade skyldigheterna och företagets frivilliga åtaganden. I sina affärsenheter ansvarar de för att denna policy följs och ser till att alla anställda är informerade, kvalificerade och tar ansvar för sina tilldelade arbetsuppgifter. Inom sina respektive ansvarsområde skapar de en kultur där alla vågar att säga ifrån och där det finns utrymme för anställda och affärspartners att öppet kommunicera om känsliga miljöfrågor utan rädsla för negativa konsekvenser. SEAT:s styrelse lägger lika stor vikt vid miljön som alla andra kriterier i viktiga företagsbeslut.

2. Regelefterlevnad

Vi följer lagar och regler samt företagets mål och normer. Genom vårt miljöledningssystem säkerställer vi att miljöaspekter och skyldigheter i vår affärsverksamhet identifieras och beaktas på lämpligt sätt. Försummelse, medvetet åsidosättande eller bedrägeri som gäller miljön behandlas enligt våra företagsriktlinjer som en överträdelse av reglerna. Efterlevnaden av denna miljöpolicy och SEAT:s miljökrav kommer att utvärderas på årlig basis och rapporteras till SEAT:s styrelse.

3. Miljöskydd

Vi följer en livscykelstrategi för att mildra miljörisker och utnyttjar olika möjligheter för att skydda miljön, exempelvis användning av förnybara energikällor, minskade koldioxidutsläpp, hållbara försörjningskedjor och resurseffektivitet. Vi använder ekonomiskt genomförbara metoder för att minska vår miljöpåverkan under hela livscykeln av vår verksamhet samt våra produkter och tjänster.

Våra ansträngningar verifieras varje år genom offentliggörande av viktiga resultatindikatorer.

4. Samarbete med intressenter

Vi samarbetar med våra anställda, tillsynsmyndigheter, kunder, leverantörer, lokalsamhällen, myndigheter och andra intressenter för att förbättra vår förståelse för miljökrav och förväntningar. Synpunkter från intressenter beaktas och återspeglas i företagets miljöledningssystem och verksamhet, men också när det gäller våra produkter och tjänster. Vi förbinder oss att lämna transparent och tillförlitlig information i vår dialog med och rapportering till intressenter.

5. Kontinuerlig förbättring

Som en del av vårt försök att ständigt förbättra våra produkters, tjänster, processers och produktionsanläggningars påverkan på miljön implementerar vi internationellt erkända och tredjepartsverifierade miljöledningssystem som integrerar miljökrav i våra viktigaste affärsprocesser och vårt beslutsfattande. Dessutom är vårt miljöledningssystem i sig föremål för en kontinuerlig förbättringsprocess. Vi litar på att vårt globala nätverk av ämnesexperter identifierar och delar med sig av bästa praxis inom miljöteknik och miljöledning. För att uppfylla eller överträffa våra åtaganden håller vi oss i framkant av utvecklingen på miljöområdet när det gäller regelverk, vetenskap, teknik och intressenters förväntningar.

Bygg din SEAT

Bygg din SEAT

Hitta Återförsäljare

Hitta Återförsäljare

Boka Provkörning

Boka Provkörning

SEAT Tillbehör

SEAT Tillbehör

Assistans

Assistans