Kundservice SE/SV

Konstruerad för återvinning

Återvinning och återanvänding

 

Hur vi jobbar på SEAT

Principen ”förebygg hellre än minska, minska hellre än återanvänd och återanvänd hellre än återvinn” är ett nyckelelement i vår miljöhanteringsplan. Faktum är att vi på SEAT hellre väljer att återanvända återvunnet material framför att arbeta med nya material när detta är möjligt. Man kan säga att miljövänligheten hos uttjänta bilar börjar med tillverkningsprocessen.

Vi har infört – i nära samarbete med våra leverantörer – system och material i tillverkningen av våra bilar som gör att alla SEAT-modeller uppfyller befintliga krav för bilåtervinning. Vi är mycket noggranna i urvalet av miljövänliga material och när det gäller att tillverka delar som lätt kan återvinnas. Våra moduluppbyggda tillverkningsprocesser och våra specifikt utvecklade monterings- och inställningssystem förenklar demonteringen av olika komponenter. Och vi märker materialet i olika bildelar för att underlätta separeringen vid bilåtervinningen.

Vi talar helt enkelt om en komplicerad process som vi ständigt försöker förbättra .Det är därför vi genomför fortlöpande demonteringsstudier på alla SEAT-modeller som ger värdefull information för vidareutvecklingen av våra bilåtervinningsrutiner – och för tillverkningen av våra bilar i framtiden.

Bilretur

Steg ett är att lämna den uttjänta bilen till en auktoriserad demonteringsfirma som ingår i SEAT mottagningsnät för uttjänta bilar. Du hittar information om närmaste demonteringsföretag nedan.
Läs mer här >

Återvinning

Steg ett är att lämna den uttjänta bilen till en auktoriserad demonteringsfirma som ingår i SEAT mottagningsnät för uttjänta bilar. Du hittar information om närmaste demonteringsföretag hittar du här >

Därefter demonteras bilbatteriet och eventuella krockkuddar avaktiveras. Hjulen plockas av och alla vätskor dräneras (bränsle, olja, spolarvätska osv.). Delar som kan återanvändas demonteras för att sedan säljas som begagnade reservdelar hos demonteringsföretagen. Gamla katalysatorer återvinns och värdefulla metaller som platina och rodium används senare i tillverkningen av katalysatorer.

Det som är kvar av bilen pressas samman och tas till ett fragmenteringsföretag. I fragmenteringsanläggningen finfördelas bilarna i småbitar av en hammarkvarn. Materialet sorteras med hjälp av magneter, vattenbad etc. för att sedan bli råvara för produkter. En liten del används också vid energiåtervinning. För att läsa mer om demonteringsprocessen se informationsfoldern Återvinning av bilar.

I Sverige återvinns resp. återanvänds idag totalt ca 85 % av en uttjänt bil. Med VW-SiCon-processen har Volkswagenkoncernen under senare år utvecklat och testat en process för att upparbeta finfördelade restfraktioner som kan tillföra en meningsfull användning. De första stordriftanläggningarna enligt VW-SiCon-processen håller på att byggas resp. befinner sig på planeringsstadiet. Målet att återvinna upp till 95 % av alla uttjänta bilar verkar därmed ligga inom räckhåll.

För att säkerställa en miljövänlig återvinning av uttjänta bilar, har SEAT tillsammans med andra biltillverkare utvecklat IDIS (International Dismantling System). En databas som innehåller specifika instruktioner för de mest tillfredställande och miljövänliga behandlingarna av varje modell, t.ex. hur vätskor töms och hur eventuell demontering enklast sker.

Återanvändning

Hos SEATs auktoriserade bilverkstäder säljs renoverade utbytesdelar. Vid den fabriksmässiga renoveringen tas varje bytesaggregat helt isär. Varje enskild detalj kontrolleras med avseende på återanvändning och renoveras antingen fabriksmässigt eller byts ut mot någon detalj.

Originalutbytesdelar

Hos SEATs auktoriserade bilverkstäder säljs dessutom renoverade utbytesdelar. Vid den fabriksmässiga renoveringen tas varje bytesaggregat helt isär. Varje enskild detalj kontrolleras med avseende på återanvändning och renoveras antingen fabriksmässigt eller byts ut mot någon detalj. De iordningsställda delarna säljs med full fabriksgaranti under beteckningen ”original utbytesdel” i hela världen. Här sparas värdefulla råmaterial och dyr energi för tillverkning av aggregat och detaljer. Det kommer inte bara miljön tillgodo – även kunden gynnas genom gynnsammare priser. Det är ett exempel på återvinning som har fungerat hos SEAT sedan 1947 och som saknar motstycke i bilvärlden. 

Kostnadsfri inlämning av uttjänta bilar

Den 1 juni 2007 infördes ett utvidgat producentansvar för bilar samtidigt som premiesystemettogs bort. I korthet innebär detta att alla SEAT med max. totalvikt 3500kg, tas emot kostnadsfritt i vårt mottagningsnät, BilRetur (se https://bilretur.se).

Våra mottagningställen har rätt att ta betalt för att skrota en bil som saknar värdefulla komponenter som till exempel motor, växellåda eller katalysator (om den fanns från början). När bilen lämnas för skrotning utfärdas ett mottagningsbevis samtidigt som bilägaren får ett kvitto på att bilen övergått till mottagningsstället.

I samband med att den producentansvarslagen införs (1 juni 2007) försvinner bilskrotningspremien. Resterande medel i bilskrotningsfonden kommer, fr.o.m. 1 juni 2007, att användas för att stimulera förtida utskrotning av bilar utan katalysator. För bilar som är äldre än årsmodell 1989 och ej var avställda den 31 augusti 2006 utgår en skrotningsersättning på 4000 kr fr.o.m. 1 juni 2007 så länge kvarvarande medel i fonden räcker.

Quotes openNär en SEAT är uttjänt kan merparten av alla komponenter återanvändas.

Vad händer med den uttjänta bilen?

När en SEAT-bil närmar sig slutet av sin livscykel behöver den inte bli avfall. De flesta komponenterna kan faktiskt återanvändas. Vad ska till för att få det att fungera?

SEAT har tillsammans med andra biltillverkare skapat IDIS-systemet (International Dismantling Information System) som ger demonteringsföretag den information de behöver för att begränsa miljöpåverkan till ett minimum. I databasen finns särskilda anvisningar för den lämpligaste och mest miljövänliga hanteringen av varje modell – bl.a. avyttringen av vätskor som olja, bränsle och kylvätskor – och demonteringen av de viktigaste återvinningsbara delarna.

När ett fordon har sanerats och delats upp i delar börjar fragmenteringsprocessen. Därefter separeras delar med och utan järninnehåll från det fragmenterade materialet och efter bearbetning i järn- och stålindustrin används de så småningom i tillverkningen av nya SEAT-bilar. Alla återstående fragmenterade icke-metalliska rester separeras i olika undergrupper och återvinns eller återanvänds.

Här finner du information om vart du kan lämna in din SEAT.

Produktutveckling

Redan under utvecklingen av en ny SEAT pågår en mängd aktiviteter, som inte bara garanterar att bilen håller längre, utan också att den efterföljande återvinningen ständigt underlättas och förenklas.

SEATs ingenjörer strävar efter att använda ämnen som inte är skadliga för människan eller miljön, varken under produktionen, brukandet eller återvinningsprocessen.

Att spara på råmaterial och att fastställa materialcykler är ett annat viktigt mål i utvecklingen. Därför är användandet av kvalitetskontrollerat återvunnet material inte bara allmänt tillåtet för nästan alla komponenter, det är i vissa fall ett krav med samma strikta kvalitetskrav som råmaterial. Ett exempel är innerskärm tillverkad av återvunnen polypropylen (PP).

SEAT märker alla plastkomponenter som är tillräckligt stora för att märkas enligt ISO-standard (utan viktbegränsning). Märkningen ska underlätta eventuell sortering inför återvinningen.

Innan produktion görs en återvinningsanalys av materialvalen. Återvinningsanalysen ger en bra överblick av materialen som används i en bil och hur eventuell demontering kommer att ske. Kunskapen sänds till konstruktörerna och spelar också en viktig roll i utvecklingen av förbättrade bilar.

Volkswagen Group hållbarhetsrapport.

Bygg din SEAT

Bygg din SEAT

Hitta Återförsäljare

Hitta Återförsäljare

Boka Provkörning

Boka Provkörning

SEAT Tillbehör

SEAT Tillbehör

Assistans

Assistans