Kundservice sv:Car Shopping Tools:Used Cars:Code of Conduct SE/SV

1 års garanti när du köper begagnad bil

SEAT Approved Garanti

SEAT Approved-garantin är lika omfattande som en nybilsgaranti och ingår utan extra kostnad när du köper en kvalitetstestad begagnad bil. Den gäller i 12 månader utan milbegränsning.

När du köper en SEAT Approved-certifierad bil har den gått igenom en omfattande kvalitetskontroll på 122 punkter, där den har undersökts såväl invändigt som utvändigt. Det gör att du kan vara trygg i ditt begagnatköp. För en ännu större trygghet ingår även en garanti som gäller i ett år.

Garantin börjar gälla från den leveransdag som finns angivet på garantibeviset och som registrerats i Transportstyrelsens Vägtrafikregister (VTR). Den täcker skador och fel som inträffar i Sverige och under resa i maximalt 45 dagar i de övriga länder som är anslutna till Gröna Kortsystemet. Gröna Kortsystemet omfattar i huvudsak europeiska länder och är ett bevis på att fordonet har en gällande trafikförsäkring.

SEAT Approved-garantin gäller för den bil som finns angiven på garantibeviset. Det är tillåtet att överlåta garantin till en annan ägare av bilen.

Detta täcker garantin

Återförsäljaren svarar enligt garantin för fel som föreligger redan vid leveransen eller som uppkommer under garantitiden.

Återförsäljaren ansvarar dock inte om de kan göra sannolikt att felet beror på:

 • Att bilen inte skötts enligt föreskrifterna i instruktionsbok, servicehäfte eller liknande dokumentation, bland annat att oljebyten och service/inspektioner utförs vid rätt tid eller körsträcka.
 • Att bilen byggts om eller ändrats.
 • Att bilen använts vid tävlingskörning eller överbelastats.
 • Att bilen varit utsatt för trafikolycka eller annan yttre åverkan.
 • Att bilen vanvårdats.
 • Att reparation, service/inspektion eller montering utförs av annan än av tillverkaren/säljaren auktoriserad verkstad.
 • Att annat än rekommenderade oljor, bränslen eller vätskor använts.
 • Att annan än originalreservdel monterats eller något liknande förhållande på köparens sida.
Som fel betraktas inte:
 • Normal åtgång av förbrukningsdetaljer/normal förbrukning.

Hur länge gäller garantin?

SEAT Approved-garantin gäller för bilar som vid köptillfället är yngre än fem år och som körts mindre än 12 000 mil räknat från första registreringsdatum i Transportstyrelsens Vägtrafikregister (VTR). När bilen uppnått en ålder av sex år räknat från första registreringsdag upphör SEAT Approved-garantin automatiskt att gälla även om tiden för SEAT Approved-garantin inte passerats.

Mer information om SEAT Approved-garantin

Garantin ersätter inte detta
 • Kostnad för hopsättning och återmontering efter undersökning och demontering när skadan inte ersätts av SEAT Approved-garantin.
 • Uppsmörjning, justering och åtdragning av komponent ersätts inte då detta inte anses vara ett ersättningsbart fel.
 • Eventuell värdeminskning efter reparation.
 • Kostnad för bärgning eller hyrbil.
 • Kostnad för reparation som sker på annan verkstad än den som säljare anvisat.
Vilka bilar omfattas inte av SEAT Approved-garantin?
 • Bilar som används i yrkesmässig trafik, till exempel: taxi, hyrbil, trafikskolebil, budbil.
 • Direktimporterade bilar, det vill säga bilar som importerats till Sverige av annan än den svenska generalagenten.
Reklamation

Om köparen vill påtala fel i bilen ska återförsäljaren underrättas om detta snarast, normalt inom 14 dagar efter det att felet upptäckts, eller borde ha upptäckts.

Avhjälpande av fel

Återförsäljaren förbinder sig att avhjälpa fel inom skälig tid efter reklamation och utan kostnad eller väsentlig olägenhet för köparen. Vid bestämmande av vad som är skälig tid tas bland annat hänsyn till köparens behov av bilen, felets art och omfattning, svårigheten att fastställa felet och den tidpunkt då köparen ställt bilen till säljarens förfogande.

Kontakta återförsäljare

Vi finns i hela Sverige

Hitta närmaste SEAT-återförsäljare här

Fördelar med SEAT Approved

Tio trygga löften. Förutom garanti och kvalitetskontroll ingår det flera andra förmåner, som gör ditt bilköp enklare, tryggare och smidigare.

Alla fördelar med SEAT Approved

Bytesrätt inom 10 dagar

Inom tio dagar efter att din begagnade bil levererats har du möjlighet att byta till en annan bil i återförsäljarens begagnatlager.

Läs mer om vår bytesrätt

Bygg din SEAT

Bygg din SEAT

Hitta Återförsäljare

Hitta Återförsäljare

Boka Provkörning

Boka Provkörning

SEAT Tillbehör

SEAT Tillbehör

Assistans

Assistans