Kundservice sv:Carworlds:SEAT MÓ:Privacy policy SE/SV

My SEAT MÓ App

Privacy policy.

  


Personuppgiftsbiträdets identitet: CONNECTED MOBILITY VENTURES S.L., med skatteregistreringsnummer A67140582

Adress: Autovía A-2, km. 585, Martorell (Barcelona, Spanien)

E-postadress: gdpr@seatmo.com

Kontaktuppgifter till dataskyddsombudet (DPO): dataprotection@xmoba.io

På CONNECTED MOBILITY VENTURES, S.L. (nedan kallat "SEAT MÓ") kommer vi att behandla de personuppgifter som du lämnar till oss, liksom alla uppgifter som samlas in genom användningen av applikationen, för följande huvudsyften:

 • För att registrera dig som användare av vår applikation, vilket gör att du kan få tillgång till de tjänster som erbjuds via applikationen.
 • Efter att ha kopplat upp din eScooter till applikationen, för att kunna erbjuda dig korrekt alla tjänster som tillhandahålls via applikationen, vilket huvudsakligen kommer att bestå i att du kan få tillgång till information om din eScooter och dess användning, samt att du kan använda den kommer. Vi kommer att kunna skicka meddelanden till dig.. 
 • För att besvara frågor, förfrågningar och/eller klagomål som du lämnar in via någon kanal.
 • För att fastställa eScooterns geografiska läge för att kunna ge dig den information som krävs för alla funktioner i applikationen, samt för säkerhetsändamål (eScooterns rörelsebaserade varningssystem).
 • Hantera avtalen för anslutningstjänsterna "My SEAT MÓ - MOTO CONNECTED". Genom att teckna avtal om dessa tjänster kan du utnyttja de tjänster och funktioner i applikationen som endast är tillgängliga när fordonet är uppkopplat.

Behandlingen av dina uppgifter för dessa ändamål är nödvändig för att tillhandahålla de tjänster som ingår i applikationen, och är därför den rättsliga grund som legitimerar behandlingen av dina uppgifter i den mening som förklaras verkställandet av användarvillkoren, i enlighet med art. 6.1. b) Allmänna dataskyddsförordningen (GDPR). samt, när det gäller den behandling som härrör från avtalsskrivning av tjänsterna för den anslutna motorcykeln av de allmänna avtalsvillkoren "MY SEAT MÓ - MOTO CONECTADA" som accepteras vid tidpunkten för avtalsskrivning av tjänsten.

 • För att anonymisera de uppgifter om användning som samlas in via applikationen för att SEAT MÓ ska kunna analysera dem för statistiska ändamål.
 • För att skicka dig enkäter som gör det möjligt för oss att utvärdera och förbättra den tjänst som vi erbjuder dig via applikationen, samt den support och hjälp som erbjuds våra användare.

Den rättsliga grunden för att legitimera behandlingen av dina uppgifter för detta ändamål är SEAT MÓ legitima intresse enligt art. 6.1. f) GDPR, eftersom uppfyllandet av SEAT MÓ:s intressen inte hindrar användarens intressen eller grundläggande rättigheter och friheter i egenskap av registrerad.

Dessutom, och endast om du ger ditt samtycke, för att skicka dig kommersiella meddelanden om SEAT MÓ:s produkter och tjänster.

Den rättsliga grunden som legitimerar behandlingen av dina uppgifter för detta ändamål är det uttryckliga samtycke som du har gett i enlighet med 6.1 a) GDPR. - att informera dig om att du när som helst kan återkalla ditt samtycke, utan att detta återkallande påverkar lagligheten av den behandling som grundar sig på samtycket före återkallandet.

I samband med tillhandahållandet av de tjänster som erbjuds av applikationen kommer SEAT MÓ att behandla följande kategorier av uppgifter:

 • Uppgifter för identifiering och kontakt, till exempel, men inte begränsat till: förnamn, efternamn, telefon, e-postadress, körkort.
 • Uppgifter om användningen av ditt fordon: datum, tid och plats för användning av fordonet, rutter och åtgärder som utförs under användningen av fordonet.
 • Uppgifter om ditt fordon, till exempel chassinummer, registreringsnummer, ordernummer, besök på verkstäder, information om garantin.
 • Uppgifter som krävs för att uppfylla rättsliga och/eller avtalsmässiga skyldigheter.
 • Uppgifter om sociala förhållanden, hobbyer, personliga egenskaper och andra uppgifter av intresse.
 • Uppgifter om användningen av applikationen, till exempel, men inte begränsat till: IP-information, använt operativsystem, navigering i applikationen.

Dina personuppgifter kommer inte att lämnas ut till tredje part, utom för att uppfylla rättsliga skyldigheter som härrör från din relation med oss.

Det är värt att notera att vi för att kunna erbjuda dig alla våra tjänster behöver stöd av tjänsteleverantörer, oavsett om det är företag från SEAT MÓ-koncernen eller tredje part som är oberoende av den. För detta ändamål kommer det att vara nödvändigt att dessa tredje parter får tillgång till dina personuppgifter, samtidigt som de alltid agerar enligt våra instruktioner och i SEAT MÓ:s namn och för SEAT MÓ:s räkning. Under inga omständigheter kommer dina personuppgifter att vara tillgängliga för dem för att användas för deras egna syften.

Dina personuppgifter kommer att sparas så länge som de är nödvändiga för det syfte för vilket de samlas in, dvs. så länge du anses vara användare av applikationen.

Så snart du upphör att betraktas som användare kommer dina personuppgifter att blockeras på ett korrekt sätt i syfte att uppfylla eventuella rättsliga skyldigheter som kan härledas från ditt förhållande till oss. När den period då dessa skyldigheter kan uppstå har löpt ut kommer dina uppgifter att raderas.

Som ägare av personuppgifterna kan du utöva följande rättigheter gentemot SEAT MÓ:

 • Tillgång: Du kommer att kunna få en bekräftelse på om SEAT MÓ behandlar dina personuppgifter och även få tillgång till dina personuppgifter i SEAT MÓ:s register.
 • Rättelse: Du kommer att kunna ändra dina personuppgifter om de är felaktiga och komplettera dem om de är ofullständiga.
 • Indragning: Du kommer att kunna begära att dina personuppgifter raderas, bland annat när uppgifterna inte längre behövs för de syften för vilka de samlades in.
 • Invändning: Du kan begära att dina personuppgifter inte behandlas. SEAT MÓ kommer att upphöra med behandlingen av uppgifterna, utom av legitima tvingande skäl eller för att lämna in eller försvara sig mot eventuella klagomål.
 • Begränsning av behandlingen: Du kan begära en begränsning av behandlingen av dina uppgifter i följande specifika fall: Du kan begära en begränsning av behandlingen av dina uppgifter i följande specifika fall:

            o   Medan utmaningen om precisionen i dina uppgifter verifieras;

            o   När behandlingen är olaglig och du har motsatt dig att dina uppgifter inte får dras in och begärt att användningen av dem begränsas;

            o   När SEAT MÓ inte behöver behandla dina uppgifter, men du behöver dem för att göra anspråk på eller försvara dig mot krav;

            o   När du har invänt mot behandlingen av dina uppgifter för att utföra ett uppdrag i allmänhetens intresse eller för att tillgodose ett legitimt intresse, medan det kontrolleras om de legitima skälen för behandlingen har företräde framför dina skäl.

 • Bärbarhet: Du kommer att kunna få de personuppgifter som du har lämnat till oss i elektroniskt format, liksom alla personuppgifter som har erhållits från ditt avtalsförhållande med SEAT MÓ, och även överföra dessa uppgifter till en annan enhet.

Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka en skriftlig begäran till: CONNECTED MOBILITY VENTURES, S.L., SEAT MÓ Mobility Services, med säte på Autovía A-2, km. 585 Martorell (Barcelona), eller genom att skicka ett e-postmeddelande till: gdpr@seatmo.com, där du tydligt anger vilken rättighet du vill utöva. Utövandet av dessa rättigheter är kostnadsfritt, med undantag för överdrivet eller omotiverat utövande av dina rättigheter.

Om du anser att SEAT MÓ inte har behandlat dina personuppgifter i enlighet med gällande bestämmelser kan du skriva till den spanska myndigheten för skydd av personuppgifter (Agencia de Protección de Datos Personales) via följande webbplats: www.aepd.es.

Bygg din SEAT

Bygg din SEAT

Hitta Återförsäljare

Hitta Återförsäljare

Boka Provkörning

Boka Provkörning

SEAT Tillbehör

SEAT Tillbehör

Assistans

Assistans