Kundservice sv:Carworlds:SEAT MÓ:Terms and conditions SE/SV

My SEAT MÓ App

Allmänna villkor.

  


Dessa allmänna villkor (de "allmänna villkoren") för "My SEAT MÓ – App för ägare till uppkopplad elsparkcykel" (appen eller applikationen) fastställer villkoren för förhållandet mellan CONNECTED MOBILITY VENTURES, S.A.U. (nedan kallat "SEAT MÓ"), en spansk enhet med säte på Autovía A2 km 585 08760 Martorell, Barcelona, som tillhandahålls av N.I.F A67140582, vederbörligen registrerad i handelsregistret i Barcelona med nummer B-513583, med e-postadress support.my@seatmo.com, och ägaren eller den auktoriserade användaren av motorcykeln SEAT MÓ 125 ("kunden" eller "användaren") (nedan kallade "tjänsterna").

Dessa allmänna villkor kompletteras av de särskilda villkor som i förekommande fall är tillämpliga, användarvillkoren och integritetspolicyn som reglerar kundens användning av tjänsterna.

Om tjänsterna inbegriper tjänster från ett annat företag som tillhandahålls under dess eget varumärke eller namn, ger SEAT MÓ dessutom endast tillgång till sådana tjänster från tredjepartsleverantörer via sina tjänster. I detta fall gäller dessa allmänna villkor endast för förmedling av denna tillgång. För användningen av tjänster från tredje part kan dock de villkor som avtalats med dessa tredje parter också gälla, särskilt i fråga om behandlingen av personuppgifter. Kunden kommer att acceptera dessa allmänna villkor, liksom de särskilda villkoren och eventuella andra användningsvillkor eller integritetspolicyer som är tillämpliga enligt avtalsförfarandet i avsnitt 6.

SEAT MÓ har rätt att ändra dessa allmänna villkor av alla giltiga och motiverade skäl. Ändringar i dessa allmänna villkor ska meddelas kunden och är bindande om kunden uttryckligen godkänner dem. Om kunden avvisar ändringarna kommer sådana ändringar inte att träda i kraft för kunden, såvida inte tekniska skäl gör det omöjligt att fortsätta med tjänsterna. Förnyelse av tjänsterna vid giltighetsperiodens slut förutsätter att den senaste versionen av de allmänna villkoren accepteras.

SEAT MÓ kommer att lagra de allmänna villkoren, som alltid kommer att vara tillgängliga för kunden via appen.

För att ingå avtal och/eller använda tjänsterna måste kunden uppfylla följande förutsättningar och utföra följande åtgärder:

(i)           Kunden måste vara myndig för att ingå avtal om tjänsterna.

(ii)          Ha ett SEAT MÓ-fordon som är kompatibelt med tjänsterna ("fordonet"). Kunden måste välja alternativet "uppkopplat" fordon när han/hon köper det. Om kunden har valt alternativet "ej anslutet" fordon kommer han/hon inte att kunna vare sig ingå avtal eller använda tjänsterna. Användaren kan kontakta SEAT MÓ för ytterligare information (se avsnitt 17).

(iii)         Ha en smartphone som är kompatibel med appen och tjänsterna och som har en dataanslutning (avsnitt 4);

(iv)        Ha (eller skapa för detta ändamål) ett användarkonto i appen och logga in med kundens användarnamn och lösenord (avsnitt 5);

(v)         Ha avtalat om tjänsterna, enligt vad som fastställs i avsnitt 6.

Användaren måste vara fordonets ägare eller legitimerad användare (till exempel leasetagare med uttryckligt tillstånd från fordonets ägare för att använda tjänsten).

Syftet med appen, och därmed med tjänsterna, är att möjliggöra en anslutning mellan fordonet och användarens mobila enhet (dvs. smartphone) för att få tillgång till information om fordonet och dess användning, så som laddningsstatus, placering, tillryggalagd sträcka, vägledande information om underhåll av fordonet.

Tillgängligheten till alla eller delar av tjänsterna kan påverkas av begränsningar i den tekniska infrastrukturen, nätverksinkompatibilitet eller tekniska begränsningar som gäller i andra länder än i det land där fordonet först köptes av kunden. SEAT MÓ garanterar inte att tjänsterna kan utnyttjas fullt ut i något annat land än det land där fordonet först köptes och SEAT MÓ kan därför inte hållas ansvarigt om sådana omständigheter ligger utanför dess kontroll.

För att kunna tillhandahålla tjänsterna kan SEAT MÓ förvänta sig att användarens fordon är i gott skick, att elsystemet är i drift och att batteriet är tillräckligt starkt. Tjänsten kanske inte fungerar om du försöker ändra eller lägga till utrustning eller programvara i eller till fordonet som inte uttryckligen godkänts av SEAT MÓ eller som inte är kompatibel med tjänsten. Kunden är ensam ansvarig för korrekt underhåll av fordonet och dess system.

På grund av utvecklingen inom informationstekniken och den tekniska utvecklingen inom bilindustrin kan tjänsterna ibland anpassas till nya uppdateringar och förbättringar. I detta syfte förbehåller sig SEAT MÓ rätten att ändra tjänsternas egenskaper utan extra kostnader för kunden under de avtalade tjänsternas giltighetstid. SEAT MÓ ska informera kunden på ett varaktigt medium om typen och omfattningen av sådana ändringar i skälig tid. 

När sådana ändringar påverkar kunden negativt (och förutsatt att sådana negativa effekter inte är av mindre betydelse) har kunden rätt att säga upp avtalet inom trettio (30) kalenderdagar från mottagandet av meddelandet om ändringarna, eller om ändringen av tjänsterna, om den sker vid en senare tidpunkt. Uppsägning av avtalet ska regleras i enlighet med avsnitt 10 nedan.

Rätten att säga upp avtalet för ovanstående ändamål ska dock inte gälla om SEAT MÓ har gett kunden möjlighet att utan extra kostnad behålla tjänsterna utan ändring och om dessa fortfarande är förenliga med avtalet.

SEAT MÓ kommer att vidta rimliga åtgärder inom ramen för sina möjligheter för att säkerställa den fortsatta tillgängligheten av tjänsterna och kommer att göra allt för att åtgärda eventuella fel så snart som möjligt.

I händelse av force majeure (till exempel väpnad konflikt, pandemier, ogynnsamma väderförhållanden eller arbetskonfliktåtgärder osv.) eller på grund av underhåll, reparation eller andra typer av åtgärder som krävs i SEAT MÓ:s tekniska enheter eller i tredje parts enheter som tillhandahåller data, innehåll, information eller överföringskapacitet för tjänsterna, kan tjänsterna dock avbrytas eller hindras (hastighet). På samma sätt kan en ökad samtidig användning av tjänsterna försämra dessa tjänster.

Dessutom kommer SEAT MÓ att vidta lämpliga åtgärder för att uppdatera tjänsterna, särskilt för att förhindra hot om cyberattacker mot fordonssäkerheten, trafiken, livet, hälsan, rätten till information (sekretess), egendom, kundens tillgångar, ägaren eller fordonets ägare eller mot någon tredje part eller SEAT MÓ självt. Sådana åtgärder kan resultera i begränsningar av tjänsterna och/eller dataanslutningar. Beroende på hur allvarliga hoten är och/eller hur viktiga de hotade tillgångarna är, kan sådana åtgärder även innebära att vissa eller alla tjänster tillfälligt blockeras, samt att dataanslutningen avbryts.

För att genomföra ovanstående åtgärder eller för att återställa den fullständiga tillgängligheten för tjänsterna eller dataanslutningen kan SEAT MÓ förse kunden med en kostnadsfri programuppdatering på fordonet, som kunden installerar så snart som möjligt. För att återställa den fullständiga tillgängligheten till tjänsterna kan det också krävas att kunden deltar (t.ex. genom att ändra SEAT M-lösenord). SEAT MÓ ska inte vara ansvarigt för bristande överensstämmelse i tjänsterna om kunden inte har installerat sådana uppdateringar enligt SEAT MÓ instruktioner efter en rimlig tidsperiod. 

Kunden ger för sin del SEAT MÓ en icke-exklusiv, obegränsad, obegränsad, fullständig, överförbar, fri och underlicensierbar rätt till alla data som härrör från dennes användning av tjänsterna, särskilt tekniska data, som inte hänvisar till personer eller vars personliga referenser har raderats (anonymiserade uppgifter).

Vid tekniska problem eller andra problem i samband med tjänsterna kan kunden vända sig till SEAT MÓ kundtjänst (se avsnitt 17).

För att användas av kunden kräver tjänsterna följande dataanslutningar:

-             Dataanslutning mellan fordonet och dataservern, och

-             Dataanslutning mellan kundens enhet (smartphone) ("kundens enhet") och dataservern..

Dataanslutning mellan fordonet och dataservern:

En dataanslutning mellan fordonet och SEAT MÓ:s dataserver krävs för att använda tjänsterna.

Tjänsterna är konfigurerade för att aktivera dataanslutningen mellan fordonet och dataservern när fordonet finns i det land där fordonet har köpts, eller i ett annat land som SEAT MÓ har godkänt för användning av sådan kommunikation, enligt vad som anges i avsnittet Vanliga frågor och svar på webbplatsen.

Länderna inom fordonets användningsområde beror på fordonets modell, årsmodell och utrustning. Kunden kan hitta mer information om fordonets användningsområde på följande länk: [avsnittet Vanliga frågor och svar].

Funktionen och prestandan hos dataanslutningen mellan fordonet och dataservern beror på ett antal orsaker som SEAT MÓ eventuellt inte har någon kontroll över. Som exempel, och utan begränsning, kan nämnas att signalen tas emot på fordonets plats, fel, minskad eller avbruten täckning i tunnlar, garage och underjordiska utrymmen, samt andra negativa faktorer (väderförhållanden, apparater som ger upphov till störningar, byggnader, intensiv användning av motsvarande mobilnät).

SEAT MÓ har ingen skyldighet att upprätthålla eller stödja någon dataanslutning mellan fordonet och SEAT MÓ dataserver om den specifika nätverkstekniken i fordonets anslutning ("teknikskifte") avbryts.

Dataanslutning mellan kundapparaten och dataservern:

Dataanslutningen mellan kundens enhet och dataservern för användning av tjänsterna via applikationen är inte en del av de tjänster som tillhandahålls av SEAT MÓ. Därför ska de villkor som överenskommits med kundens teletjänstleverantör gälla. Detta kan medföra ytterligare kostnader, särskilt när det gäller anslutnings- och roamingavgifter. Dessa kostnader ligger utanför SEAT MÓ räckvidd, kontroll och ansvar.

Användaren måste registrera sig i appen genom att slutföra motsvarande registreringsprocess. För att göra detta måste du fylla i formuläret med den begärda informationen samt läsa och godkänna dessa allmänna villkor och andra lagtexter (till exempel integritetspolicyn).

Kunden måste logga in i applikationen med sitt användarnamn och lösenord för att aktivera tjänsterna i fordonet samt för att alltid kontrollera och hantera statusen för de avtalade tjänsterna.

Kunden måste hålla inloggningsuppgifterna och i synnerhet lösenordet konfidentiella. Om lösenordet avslöjas för tredje part ska kunden omedelbart ändra lösenordet eller, om kunden inte kan logga in på användarkontot, ska han/hon omedelbart meddela SEAT MÓ. Kunden kan återskapa användarens lösenord via applikationen.

Kunden ska vidta alla nödvändiga åtgärder för att se till att informationen om användarkontot är korrekt och fullständig. Eftersom SEAT MÓ och kunden kommer att ha kontakt via e-post måste kunden ha en giltig e-postadress och ha tillgång till det relevanta e-postkontot. Ändringar i kundens e-postadress eller andra uppgifter om kunden kommer att uppdateras av kunden så snart som möjligt via motsvarande avsnitt i appen eller via e-postadressen support.my@seatmo.com.

Kunden kan avtala om tjänsterna och aktivera dem genom att logga in i applikationen med sina inloggningsuppgifter för sitt användarkonto.

För mer information kan kunden kontakta SEAT MÓ kundtjänst.

Kunden ska utföra följande steg för att avtala och aktivera tjänsterna:

(i)           Kunden måste ha en smartphone med dataanslutning och ett SEAT MÓ-fordon som är kompatibelt med tjänsterna;

(ii)          Om kunden inte har ett användarkonto måste han/hon skapa det via applikationen. Om kunden redan har ett användarkonto måste han/hon logga in i applikationen med kundens inloggningsuppgifter för sitt användarkonto; om den kostnadsfria perioden har löpt ut måste användaren följa de steg som anges i applikationen för att teckna ett nytt anslutningspaket.

(iii)         Kunden måste koppla fordonet till kundens enhet genom att välja det alternativ som är avsett för detta ändamål i appen och fortsätta med motsvarande kopplings- och verifieringsprocess. Kunden ska koppla fordonets identifieringsnummer (VIN) till användarkontot via applikationen. Kunden kan hitta chassinumret (VIN) på en klisterdekal under sätet och i fordonets dokumentation;

(iv)        SEAT MÓ kommer att skicka ett e-postmeddelande till den e-postadress som kunden har angett när han eller hon skapade sitt användarkonto. Detta e-postmeddelande kommer att innehålla minst följande information:

(a)         SEAT MÓ:s bekräftelse av beställningen av tjänsterna ("Beställningsbekräftelse").

(b)         Bekräftelse från SEAT MÓ om att tjänsterna har aktiverats korrekt och att kunden kan börja använda dem.

(c)        Varaktighet för de avtalade tjänsterna.

(d)         Dessa allmänna villkor.

Om inget annat anges i dessa allmänna villkor ska datumet för mottagandet av beställningsbekräftelsen anses vara datumet för avtalskrivningen.

 

Om kunden är en konsument har han/hon rätt att säga upp avtalet inom fjorton (14) dagar från den dag då avtalet ingicks enligt det förfarande som anges i detta avsnitt. De steg som kunden ska följa för att utöva sin ångerrätt anges i avsnitt 9 i dessa allmänna villkor ("Ångerrätt").  Tillsammans med beställningsbekräftelsen kommer kunden att få det officiella formuläret (valfritt) för att utöva ångerrätten. Om tjänsterna tillhandahålls kunden kostnadsfritt (till exempel inom ramen för en kostnadsfri provperiod) kommer utövandet av ångerrätten inte att medföra någon återbetalning.

Avtalets giltighetsperiod fastställs när beställningsbekräftelsen skickas till kunden ("giltighetsperiod" eller "giltighet").

För tjänster som erbjuds kunden gratis börjar giltighetsperioden den dag då fordonet köps och beror på tillgången till dessa specifika tjänster (för den specifika fordonsmodellen, årsmodellen och utrustningen).

Om inget annat anges i detta avtal börjar giltighetsperioden det datum då tjänsterna aktiveras, med beställningsbekräftelsen. Vid förnyelse (och under förutsättning att SEAT MÓ tar emot betalningen före utgångsdatumet för de ursprungliga tjänsterna som avtalats), kommer datumet efter utgångsdatumet att inleda giltighetsperioden för den förnyade tjänsten. I händelse av att SEAT MÓ tar emot betalning för förnyelser och/eller nya beställningar efter utgången av de ursprungliga tjänsterna som avtalats, kommer datumet då SEAT MÓ bekräftar betalningen att inleda nästa giltighetsperiod. Observera att vissa av tjänsterna kanske inte kan förnyas.

Genom att acceptera dessa allmänna villkor och för relevanta ändamål begär kunden uttryckligen att tillhandahållandet av tjänsterna inleds under den period som fastställts för utövandet av ångerrätten enligt avsnitt 9.

Giltighetsperioden för de avtalade tjänsterna är kopplad till kundens fordon och kommer att anges i beställningsbekräftelsen.

SEAT MÓ kan påminna kunden om möjligheten att förnya avtalet när giltighetstiden håller på att löpa ut. Meddelandet kommer att skickas till kundens e-postadress som kunden angav när han eller hon skapade sitt användarkonto. Om kunden vill förnya avtalet om tjänsten måste kunden följa de instruktioner som SEAT MÓ tillhandahåller och inleda en ny avtals- och aktiveringsprocess (i förekommande fall) via applikationen i enlighet med dessa allmänna villkor.

Om kunden inte förnyar eller lägger nya beställningar av tjänster vid giltighetsperiodens utgång kommer avtalet mellan SEAT MÓ och kunden att sägas upp automatiskt.

Tjänsterna är föremål för de ekonomiska villkor som gäller vid den tidpunkt då kunden ingår avtal om tjänsterna eller förnyar dem. Kunden kan när som helst få tillgång till den aktuella prislistan på www.seatmo.com.

Kunden kommer också att kunna känna till de tillämpliga priserna inom ramen för processen för att teckna avtal och aktivera tjänsterna under de särskilda villkoren.

SEAT MÓ kan undantagsvis erbjuda kunden vissa av tjänsterna gratis under en begränsad tidsperiod.

För avtal om tjänster som inte erbjuds kostnadsfritt eller för successiva (förnyade) tjänster måste kunden dock betala priset för de avtalade tjänsterna i början av den överenskomna giltighetsperioden. Betalning kan ske genom auktoriserad betalning under aktiverings- och avtalsprocessen.

Om kunden är en konsument har kunden rätt att säga upp avtalet inom fjorton (14) kalenderdagar utan att ange någon orsak.

Ångerfristen löper ut fjorton (14) kalenderdagar från och med dagen för aktivering av tjänsten (avsnitt 6).

För att utöva sin ångerrätt ska kunden meddela SEAT MÓ med ett otvetydigt meddelande, till exempel genom att skicka ett e-postmeddelande till följande e-postadress: support.my@seatmo.com.

Kunden kan använda ångerformuläret, men det är inte obligatoriskt.

För att kunna hålla tidsfristen för upphörande av ångerrätten räcker det att kunden skickar ett meddelande innan tidsfristen löper ut.

I händelse av att kunden frånträder avtalet kommer SEAT MÓ att återbetala alla belopp som tagits ut från kunden (i förekommande fall) utan onödigt dröjsmål och i alla fall inom en period på högst fjorton (14) kalenderdagar från det datum då SEAT MÓ informerades om kundens beslut att frånträda avtalet. Sådan återbetalning kommer att ske med samma betalningsmedel som kunden använde för den ursprungliga transaktionen, om inte kunden uttryckligen begär något annat. Kunden ska tillhandahålla nödvändig dokumentation för att bevisa att han/hon är ägare till det alternativa betalningsmedlet. Under alla omständigheter kommer kunden inte att ådra sig några kostnader i samband med en sådan återbetalning. Om betalningen inte återbetalas inom denna period ska kunden ha rätt att kräva dubbelt så mycket som det utestående beloppet, utan att det påverkar eventuell tillämplig ersättning för skadestånd i enlighet med tillämplig lagstiftning. 

Avtalet kommer att sägas upp:

(a)          När kunden inte förnyar tjänsterna vid utgången av den första giltighetsperioden, enligt villkoren i avsnitt 7;

(b)         När de tjänster som är tillgängliga utan kostnad upphör att gälla.

(c)          När kunden utnyttjar sin ångerrätt enligt villkoren i avsnitt 9;

(d)         IVid bristande överensstämmelse, i enlighet med avsnitt 15;

(e)          På begäran av den part som inte bryter mot avtalet, när den andra parten väsentligen har brutit mot någon av de fastställda rättsliga eller avtalsmässiga skyldigheterna. I detta scenario ska den part som inte bryter mot avtalet, om det fortfarande är möjligt att uppfylla kraven, skriftligen underrätta den andra parten om den aktuella överträdelsen och om den berättigade partens vilja att säga upp avtalet om den överträdande parten inte åtgärdar överträdelsen inom de närmaste tio (10) dagarna efter mottagandet av underrättelsen. Vid utgången av en sådan tidsfrist utan åtgärd har den part som inte bryter mot avtalet rätt att säga upp avtalet genom att skriftligen underrätta den andra parten och har rätt att kräva skadestånd för relevanta skador och förluster. Om det däremot inte är möjligt att uppfylla kraven kommer avtalet att sägas upp efter mottagandet av underrättelsen från den part som inte bryter mot avtalet med begäran om uppsägning och med angivande av skälen för denna begäran.

(f)          I händelse av ett teknikskifte, enligt beskrivningen i avsnitt 4.2.5, kan kunden säga upp de tjänster som berörs av teknikskiftet genom ett skriftligt meddelande till SEAT MÓ, om det inte finns några alternativa anslutningslösningar med den tillämpliga tekniken.

(g)          Om kunden inte kan följa bestämmelserna i avsnitt 20 kan SEAT MÓ säga upp avtalet med användaren med omedelbar verkan och blockera dennes framtida tillgång till applikationen och alla anslutna tjänster eller anslutna produkter, programvara och teknik som tillhandahålls av SEAT MÓ.

Om avtalet sägs upp av någon av de anledningar som anges i föregående avsnitt kommer tillgången till tjänsterna att avslutas. Vid uppsägning av avtalet ska kunden avstå från att använda tjänsterna och göra dem tillgängliga för tredje part.

Ingen av parterna får överlåta sina rättigheter eller skyldigheter enligt detta avtal utan den andra partens skriftliga samtycke i förväg. Som ett undantag från ovanstående förbehåller sig SEAT MÓ rätten att överlåta tjänsteavtalet (utan att ändra avtalsvillkoren) till något annat företag inom SEAT-koncernen. I detta syfte ger kunden SEAT MÓ tillstånd att genomföra en sådan överlåtelse. SEAT MÓ kommer under alla omständigheter att informera kunden om överlåtelsen så snart som möjligt.

På kundens begäran kommer SEAT MÓ att göra annat innehåll än de personuppgifter som kunden har tillhandahållit eller skapat när han eller hon använder tjänsterna tillgängligt för kunden. Sådana uppgifter ska tillhandahållas kostnadsfritt, inom en rimlig tidsperiod och i ett gemensamt elektroniskt format.

Kunden har en icke-exklusiv, icke-underlicensierbar och icke-överförbar rätt att använda tjänsterna (samt innehåll, material och information som är relaterade till dem) och applikationen under giltighetsperioden. Användningen begränsas till de länder där tjänsterna får användas (se avsnitt 4.2.2).

Kunden har inte rätt att överföra eller avslöja innehåll och information som rör tjänsterna eller att utnyttja tjänsterna på något sätt, till exempel för att gynna tredje part eller för kommersiella eller vinstdrivande ändamål. Kunden har inte rätt att ändra, kopiera, modifiera, dekompilera, demontera eller dekonstruera tjänsterna och appen, deras integrerande delar eller innehåll och källkoder. Kunden får inte heller under några omständigheter eliminera, ändra, kringgå eller manipulera någon skyddsanordning eller något säkerhetssystem som är installerat i appen.

Kunden bekräftar att immateriella och industriella rättigheter och andra rättigheter till tjänsterna (inklusive innehåll, texter, data, databaser, bilder, foton, grafik, röster, videor, namn, varumärken, kännetecken, design, programvara, gränssnitt osv.) och applikationen samt dess delar tillhör SEAT MÓ, dess licensgivare och/eller tredje part. I denna mening förvärvar kunden, när han eller hon ingår avtal om tjänsterna, endast de rättigheter som är absolut nödvändiga för att använda tjänsterna på de villkor som fastställs i dessa allmänna villkor.

Kunden får inte använda tjänsterna, applikationen och dess komponenter i strid med dessa allmänna villkor och/eller andra tillämpliga användningsvillkor, tredje parts rättigheter och/eller tillämpliga lagar. Kunden ska upphöra med all otillbörlig användning av tjänsterna, applikationen eller dess delar. Kunden förbinder sig särskilt att inte distribuera, reproducera, offentligt kommunicera och/eller för något ändamål modifiera alla eller delar av tjänsterna, applikationen eller dess delar, och inte heller att utföra någon annan åtgärd som kan påverka giltigheten av något av ovanstående.

SEAT MÓ kommer att skydda de personuppgifter som kunden tillhandahåller. SEAT MÓ kommer endast att använda uppgifterna i enlighet med vad som är lagligt tillåtet och informera kunden på lämpligt sätt när som helst. Kunden kan hitta mer information om detta i integritetspolicyn, som finns tillgänglig i den juridiska delen av appen.

Kunden ska bekräfta att den uppfyller förutsättningarna för att ingå avtal och använda tjänsterna i enlighet med bestämmelserna i dessa allmänna villkor och, särskilt, avsnitt 2.

Dessutom ansvarar kunden för att använda tjänsterna utan att bryta mot dessa allmänna villkor, de särskilda villkor som kan vara tillämpliga och eventuella andra användningsvillkor eller integritetspolicy för applikationen, samt gällande lagar och tredje parts eller företags rättigheter.

Om kunden inte är ägare till fordonet är kunden ansvarig för att se till att han/hon är behörig att göra detta innan han/hon utför uppdateringar av programvaran. Kunden kan hitta information om tillstånd att utföra programvaruuppdateringar i de avtal som är tillämpliga mellan kunden och ägaren med avseende på fordonet (t.ex. från leasingavtalet eller – i en tjänstebil – arbetsgivarens riktlinjer för tjänstebilar eller anställningsavtalet). I tveksamma fall bör kunden inhämta fordonsägarens förhandsgodkännande för att utföra programuppdateringen.

Om en auktoriserad tredje part använder fordonet, till exempel en familjemedlem eller en anställd till uthyraren, kommer kunden att vidta lämpliga åtgärder (t.ex. erhålla samtycke från den berörda tredje parten) för att se till att den berörda parten inte kränker tredje parters rättigheter när den loggar in på tjänsterna. Det bör noteras att kunden får information om fordonet och därmed (indirekt) om en sådan tredje part (så som användarbeteende, plats osv.). Varningsmeddelanden om fordonet och/eller felmeddelanden som kommer att finnas kvar i fordonet visas i applikationen, i det avsnitt som ger information om fordonets status.

Kunden förbinder sig att respektera de immateriella och industriella rättigheter eller andra typer av rättigheter som SEAT MÓ eller någon annan tredje part har till tjänsterna och applikationen i enlighet med villkoren i avsnitt 11.

Kunden ska vara ansvarig gentemot SEAT MÓ för alla överträdelser eller överträdelser som uppstår till följd av att tjänsterna används av någon annan person än kunden, och hålla SEAT MÓ skadeslös för alla omständigheter som uppstår till följd av sådan otillräcklig användning.

Föraren av fordonet är skyldig att följa alla gällande lagar om trafik och trafiksäkerhet.

SEAT MÓ ansvarar inte för skador som orsakas av att kunden använder tjänsterna i strid med dessa allmänna villkor eller av felaktig användning. Ovanstående gäller särskilt om föraren av fordonet distraheras under körning på grund av användningen av tjänsterna eller applikationen och det till följd av detta sker en olycka.

I synnerhet, på grund av den digitala karaktären hos den information som tillhandahålls av SEAT MÓ inom ramen för tillhandahållandet av tjänsterna och möjligheten till fel både vid lagring och överföring av sådan information via internet, garanterar SEAT MÓ inte uppdatering, noggrannhet, sanningshalt, riktighet, korrekthet och kvalitet på den information som överförs eller tillhandahålls kunden via tjänsterna. I denna mening, utom i de fall som uttryckligen anges i tillämplig lagstiftning, ansvarar SEAT MÓ inte för uppdatering, noggrannhet, sanningshalt, korrekthet och kvalitet på de uppgifter och den information som tillhandahålls via tjänsterna, och inte heller för uppgifter och information som tillhandahålls av tredje part.

När det gäller information, data, bilder och annat innehåll som tillhandahålls av tredje part inom ramen för tillhandahållandet av tjänsterna, erkänner kunden att SEAT MÓ inte granskar eller ändrar innehållet i dessa data, liksom inget annat innehåll eller information.

SEAT MÓ ansvarar inte för omständigheter som påverkar tjänsterna på grund av problem med anslutningen av data som tillhandahålls av tredje part. I detta avseende ska SEAT MÓ inte vara ansvarigt i händelse av teknikskifte, enligt beskrivningen i avsnitt 4.2.5. SEAT MÓ kommer dock att skriftligen meddela kunden efter att ha fått kännedom om den förestående teknikskiftet och informera om det datum från och med vilket den berörda tekniken förväntas inte längre vara tillgänglig.

SEAT MÓ ansvarar inte för skador som orsakas av att kunden väljer ett otillräckligt lösenord för att logga in på användarkontot eller ett otillräckligt lösenordsskydd. SEAT MÓ ansvarar inte heller för skador som orsakas av tredje part som kunden har gett tillgång till tjänsterna.

Utan att det påverkar tillämpningen av punkt 13 ovan och kundens ångerrätt, förutsatt att tjänsterna har installerats på rätt sätt och under motsvarande avtalstid, ska SEAT MÓ vara ansvarig gentemot kunden om tjänsterna (i) inte överensstämmer med den beskrivning och de egenskaper som gjorts tillgängliga för kunden i dessa allmänna villkor och de särskilda villkor som anges i applikationen före avtalsskrivningen, vilka bör vara av samma kvalitet och egenskaper som liknande tjänster har; och under förutsättning att kunden inte uttryckligen har accepterat att någon specifik egenskap hos tjänsterna avviker från denna överensstämmelse, ii) inte är lämpliga för de vanliga användningsområden för vilka de är avsedda (inklusive de användningsområden för vilka liknande tjänster tillhandahålls, med hänsyn till befintliga tekniska standarder), iii) inte förses med adekvata instruktioner (som kunden rimligen kan förvänta sig att få), och iv) inte förses med relevanta uppdateringar om detta anges i avtalet.

SEAT MÓ kommer att tillhandahålla alla nödvändiga uppdateringar, inklusive säkerhetsuppdateringar, för att upprätthålla tjänstens överensstämmelse under den avtalade tjänstens giltighetstid, i enlighet med vad som anges i dess särskilda villkor. Ovanstående ska inte gälla om kunden inte installerar de uppdateringar som SEAT MÓ gjort tillgängliga inom en rimlig tidsperiod, förutsatt att SEAT MÓ vederbörligen har informerat kunden om sådana uppdateringar och att de instruktioner som lämnats i detta avseende är korrekta.

Om tjänsterna inte överensstämmer med kraven har kunden rätt att få tjänsterna i överensstämmelse med kraven, t.ex. genom uppdatering, återställande av kontinuerlig tillgång eller undanröjande av begränsad prestanda (hastighet). Om (i) SEAT MÓ vägrar eller misslyckas med att uppnå överensstämmelse inom en rimlig tidsperiod och utan betydande olägenhet för kunden (ii) eller om bristen på överensstämmelse är av så allvarlig art att det är orimligt för kunden att först ansöka om rättelse, har kunden rätt att (a) när det gäller betalbara tjänster, få ett proportionellt avdrag på priset, i förekommande fall, för den tidsperiod under vilken det digitala innehållet eller den digitala tjänsten inte överensstämde med kraven, och (b) om bristen på överensstämmelse inte är av mindre betydelse, säga upp avtalet i enlighet med avsnitt 3.7. En prissänkning eller återbetalning är proportionerlig om den återspeglar minskningen av tjänsternas värde jämfört med det värde som det digitala innehållet eller den digitala tjänsten skulle ha om de var i överensstämmelse.

Med avvikelse från bestämmelserna i avsnitt 15.1 ovan ska SEAT MÓ inte vara ansvarigt för bristande överensstämmelse som enbart beror på att kunden inte har installerat uppdateringen inom rimlig tid, förutsatt att kundens underlåtenhet att installera uppdateringen inte berodde på brist eller brister i de installationsinstruktioner som SEAT MÓ tillhandahållit.

För att hävda kundens rättigheter enligt detta avsnitt 15 kan kunden kontakta SEAT MÓ:s kundtjänst.

Tjänsteavtalet kommer alltid att vara kopplat till fordonet och kunden har därför inte rätt att överlåta tjänsterna till något annat fordon. I händelse av försäljning eller annan permanent överföring av fordonet till en tredje part (köparen) ska kunden:

1.           Överföra tjänsteavtalet till köparen;

2.           Radera alla personuppgifter som finns lagrade i fordonet, och

3.           Ta bort fordonet från användarkontot via applikationen.

Köparen kan använda tjänsterna efter att ha skapat ett användarkonto, förvärvat en tjänst och aktiverat tjänsterna i enlighet med bestämmelserna i de gällande allmänna villkoren.

Giltigheten av överföringen av tjänsteavtalet till köparen kan vara föremål för godkännande från SEAT MÓ, vilket inte kommer att nekas utan anledning. Beställningsbekräftelsen för tjänsterna som skickas till köparen, i enlighet med vad som anges i detta dokument, kommer att tjäna som bevis på att SEAT MÓ har godkänt överlåtelsen av avtalet.

Användaren kan kontakta SEAT MÓ:s kundtjänst på följande sätt: (i) via e-post [support.my@seatmo.com], eller ii) via post till adressen Autovía A2 Km.585 08760 Martorell (Barcelona).

Detta avsnitt 18 gäller endast för konsumenter som har sin hemvist eller vanliga vistelseort i en medlemsstat i Europeiska unionen och påverkar inte de lagstadgade bestämmelser om alternativ tvistlösning för konsumenter som kan finnas i länder utanför Europeiska unionen.

Dessa allmänna villkor ska regleras av spansk lag. Om kunden är en konsument ska den lokala lagstiftning gälla som motsvarar den plats där konsumenten hade sin hemvist eller normala vistelseort när avtalet ingicks.

Alla tvister som uppstår i samband med detta avtalsförhållande ska hänskjutas till de behöriga domstolarna i Barcelona (Spanien). Utan hinder av ovanstående ska sådana tvister, om kunden agerar i egenskap av konsument, underställas domstolarna på konsumentens hemort.

Kunden, om denne agerar som konsument, kan också, hänskjuta alla tvister som uppstår på grund av eller i samband med dessa allmänna villkor till ett alternativt tvistlösningsförfarande ("ADR"). Europeiska kommissionens förteckning över tillgängliga plattformar för alternativ tvistlösning finns på följande adress:
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage.

Utan hinder av ovanstående åtar sig SEAT MÓ inte att delta i tvistlösningsförfarandet online vid konsumenternas skiljedomsorgan och är inte heller skyldig att delta i detta.

Om något villkor eller någon bestämmelse i dessa allmänna villkor anses vara ogiltigt, olagligt eller ogenomförbart ska de återstående villkoren och bestämmelserna inte påverkas, förutsatt att parternas rättigheter och skyldigheter som följer av dessa allmänna villkor inte påverkas i huvudsak. I detta sammanhang ska varje situation som orsakar allvarlig skada för någon av parternas intressen, eller i förhållande till syftet med dessa allmänna villkor, betraktas som väsentlig. Dessa berörda avsnitt kommer att ersättas eller integreras med andra avsnitt som, i enlighet med lagen, har samma syfte som de ersatta avsnitten.

När kunden använder användarkontot och tjänsterna åtar sig kunden att följa alla tillämpliga bestämmelser, lagar och regler för utrikeshandel och exportkontroll. Utöver nationella bestämmelser, lagar och regler för exportkontroll av utrikeshandel kan detta även gälla EU:s bestämmelser, lagar och regler för exportkontroll samt extraterritoriellt tillämpliga exportkontroll- och sanktionsbestämmelser i USA och andra länder. Kunden är också ansvarig för att följa alla tillämpliga lokala bestämmelser, lagar och regler om import, export eller återexport av de digitala tjänsterna och tillhörande produkter, programvara och teknik.

Kunden erkänner och bekräftar vidare att, baserat på tillämpliga regler och bestämmelser om exportkontroll och sanktioner – i den mån deras efterlevnad är lagligt förenlig – är det inte förbjudet för kunden att erhålla eller använda (de) digitala tjänsterna och relaterade produkter, programvara eller teknik.

© CONNECTED MOBILITY VENTURES, S.A.U. 2022.  Reproduktion, helt eller delvis, är förbjuden. Alla rättigheter förbehålls.

Bygg din SEAT

Bygg din SEAT

Hitta Återförsäljare

Hitta Återförsäljare

Boka Provkörning

Boka Provkörning

SEAT Tillbehör

SEAT Tillbehör

Assistans

Assistans