Kundservice sv:Om SEAT:Whistleblowing Channels 2020.0.16.0 SE/SV

Överensstämmelse

Whistleblowing Channels

SEAT Group förespråkar en regelefterlevande företagskultur och förbinder sig att följa både nationell och internationell lagstiftning, samt Företagets och Volkswagen Groups interna bestämmelser. I detta syfte tillhandahåller vi följande kontaktpunkter för våra kunder, affärspartners och tredje parter:

Kundservicekanal

Har du problem som uppstått i relation till verkstaden eller den auktoriserade återförsäljaren där du köpte eller reparerade din bil? Har du frågor om våra bilar eller tjänster?

I så fall kan du vid behov kontakta vårt kundtjänstteam via e-post (customercare@seat.es).

 

Whistleblowing channels

Är du medveten om välgrundade bevis för korruption eller andra oegentligheter, bristande överensstämmelse eller annat beteende som bryter mot lagen, principerna som fastställs i vår uppförandekod eller reglerna som styr SEAT Group?

Vi anser att transparens och förtroende är nödvändigt för Företagets hållbarhet och framgång på lång sikt och därför tillhandahåller SEAT Group sina antikorruptionsriktlinjer (engelsk version/tysk version) inklusive följande uppgiftslämningskanaler till sina anställda, affärspartners och andra berörda tredje parter.

Uppgiftslämningssystemet hos SEAT Group styrs, bland annat, av rättviseprinciper, oskuldspresumtion, proportionalitet och skydd av informatörens identitet. Den mottagna informationen behandlas på ett sätt som garanterar maximal konfidentialitet.

Uppgiftslämningssystemet finns tillgängligt för anställda, affärspartners och andra berörda tredje parter. De kan meddela om oegentligheter och överträdelser via de interna och externa rapporteringskanaler som tillhandahålls.

Intern uppgiftslämningskanal: TRANSPARENCIA@SEAT.ES

Transparencia@seat.es hanteras internt av SEAT:s avdelning för efterlevnad. Avdelningen för efterlevnad analyserar rimligheten hos de mottagna klagomålen och vidarebefordrar klagomål som bedöms som välgrundade till behöriga utredningsenheter i syfte att påbörja en utredning.

För frågor rörande hur denna kanal drivs kan du kontakta oss via telefon (+34 900 103 220).

Extern whistleblowing channel: OMBUDSMAN SYSTEM

Utöver transparencia@seat.es har SEAT Group en ombudsman dit uppgiftslämnare kan skicka information.

Vår ombudsman dr. David Velázquez är en tjänstledig domare, oberoende advokat och juris doktor som har anställts på grund av sin betydande professionella erfarenhet. Han är bunden av tystnadsplikt att hålla identiteterna på informatörer strikt anonyma, om så efterfrågas, samt att behandla informationen som tillhandahålls med största konfidentialitet.

Du kan kontakta vår ombudsman via telefon eller e-post:

  • Telephone: +34 609 665 001
  • E-mail: david.velazquez@miombudsman.esInformatörer vad gäller ärenden som rör SEAT Deutschland GmbH och SEAT Deutschland Niederlassung GmbH måste vända sig till uppgiftslämningssystemet hos Volkswagen Group. Kontaktuppgifterna dit går att hitta via följande sökväg: https://www.volkswagenag.com.

*Information om dataskyddsregler: Observera att dina personuppgifter kommer att sparas i ett dokument som ägs av SEAT, S.A. i syfte att behandla de klagomål du eventuellt skickat in via uppgiftslämningskanalen.

Dessutom kan dina uppgifter komma att delas med Volkswagen AG i syfte att hantera och dokumentera klagomål.

Observera även att du kan utöva dina lagliga rättigheter till åtkomst, rättelse, upphävning och invändning mot behandlingen av dina personuppgifter genom skriftlig begäran till Autovía A-2, Km. 585, 08760, Martorell, Barcelona eller via följande e-postadress: transparencia@seat.es. Indikera tydligt vilken rättighet du vill utöva, ditt namn, efternamn och bifoga en kopia av ditt officiella id-kort (ID) eller liknande dokument som juridiskt bekräftar din identitet.

Bygg din SEAT

Bygg din SEAT

Hitta Återförsäljare

Hitta Återförsäljare

Boka Provkörning

Boka Provkörning

SEAT Tillbehör

SEAT Tillbehör

Assistans

Assistans