Kundservice 2019.0.15.0 SE/SV

Privacy Policy

Vem är personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter?

  Den personuppgiftsansvariges identitet:

  SEAT, S.A., con CIF A-28049161

  Address:

  Autovía A-2, Km. 585, Martorell (Barcelona)

  Mail:

  customercare@seat.es

  Uppgiftsskyddsombudets kontaktuppgifter:

  dataprotection@seat.es

Hur använder vi dina personuppgifter?

EAT, S.A. (nedan kallat ”SEAT”) behandlar de personuppgifter du lämnar till oss, liksom alla andra personuppgifter som SEAT kan tänkas ha tillgång till som en följd av användning av följande formulär:

  1. Formuläret ”Kontakta oss”: dina uppgifter kan komma att behandlas i det huvudsakliga syftet att hantera din begäran och kontakta dig för att uppfylla din specifika begäran/ditt specifika krav.

  2. ”Dieselformuläret”: dina uppgifter kan komma att behandlas i det huvudsakliga syftet att verifiera om din bil innehåller en av de berörda dieselmotorerna från Volkswagen samt för att kontakta dig för att hantera din begäran.
Vilken är den lagliga grunden för behandling av dina personuppgifter?

Den lagliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter är samtycke från personen som uppgifterna berör.

Till vilka andra mottagare kommer uppgifterna att lämnas ut?

För att hantera din begäran kan SEAT, vid behov, komma att skicka dina personuppgifter till Generalagenten i ditt land eller till din SEAT SERVICE. Dessa parter kommer endast att behandla dina personuppgifter för ovanstående syften.

Om din Generalagent eller SEAT SERVICE befinner sig utanför EU kan detta komma att innebära att dina uppgifter måste överföras internationellt – endast för ovanstående syften.

Hur länge behåller vi dina personuppgifter?

SEAT kommer att behålla dina personuppgifter så länge som krävs för att ge dig ett svar på din begäran, så länge du inte har begärt att dina personuppgifter ska raderas, samt så länge som behövs för att följa alla lagstadgade krav som gäller i ett givet fall.

Vilka rättigheter har du som berörd person?

Rättighet

Innehåll

Supporterkanaler

Åtkomst

Du kan få information om rör SEAT:s behandling av dina personuppgifter samt åtkomst till de personuppgifter om dig som finns i SEAT-filerna.

 

 

 

 

 

 

 

Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till customercare@seat.es eller som skriftlig begäran till SEAT, S.A – Autovía A-2.Km.585, Martorell, Barcelona (Spanien).*

 

 *För att utöva dina rättigheter måste du bifoga en kopia av ditt ID eller ett annat dokument som styrker din identitet samt beskriva den rättighet du vill utöva.

Rättelse

Du kan begära att dina personuppgifter korrigeras om de är felaktiga eller ofullständiga.

Radering

Du kan begära att dina personuppgifter raderas när uppgifterna exempelvis inte längre behövs för de syften som de insamlades för.

Invändning

Du kan begära att behandlingen av dina personuppgifter upphör. SEAT kommer att stoppa behandlingen av uppgifterna, utom för rimliga legitima grupper eller där behandling krävs för utövande eller försvar av rättsliga anspråk.

Begränsning av behandlingen1

Du kan begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas i följande fall:

  • Medan invändningar mot dina personuppgifters korrekthet kontrolleras;
  • Om databehandlingen är olaglig – datasubjektet motsätter sig att personuppgifterna raderas och begär i stället att användningen av dem begränsas;
  • När SEAT inte längre behöver personuppgifterna för behandlingens syfte, men databehandlaren behöver dem för att kunna utöva rättsliga anspråk;
  • Om du har motsatt dig behandlingen av dina personuppgifter för utförandet av en uppgift av allmänt intresse eller för uppfyllandet av ett berättigat intresse, medan kontroll sker av om SEAT:s berättigade intressen för behandlingen väger tyngre än dina.

Portabilitet1

Du har rätt att i elektroniskt format få ut de personuppgifter du lämnat till oss, inklusive de personuppgifter som erhållits från din avtalsenliga relation med SEAT samt att överföra dem till en annan enhet.

Om du anser att SEAT inte har behandlat dina personuppgifter enligt gällande bestämmelser, kan du lämna in ett klagomål till behörig kontrollmyndighet via webbplatsen www.agpd.es

Det är kostnadsfritt att utöva dessa rättigheter.

1) Tillgänglig fr.o.m. 25 maj 2018

Bygg din SEAT

Bygg din SEAT

Hitta Återförsäljare

Hitta Återförsäljare

Boka Provkörning

Boka Provkörning

SEAT Tillbehör

SEAT Tillbehör

Assistans

Assistans