Kundservice SE/SV

Rättslig information

GENERELLT

SEAT Sverige är en del av Volkswagen Group Sverige AB, 556084-0968, som är svensk generalagent och importör av bilmärkena Volkswagen Personbilar, Skoda, SEAT, Audi, Porsche och Volkswagen Transportbilar. Volkswagen Group Sverige AB ingår i den tyska Volkswagen-koncernen. Huvudkontoret i Sverige finns i Södertälje.

Besöksadress
Hantverksvägen 9
SE-151 88 Södertälje
Sverige 

Telefonnummer: 08-553 865 00
E-postadress: kundservice@seat.se

Volkswagen Group Sverige AB, där SEAT Sverige ingår, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och följer svensk dataskyddslagstiftning. Företaget har utsett ett dataskyddsombud och vår kundtjänst är väl insatt i dataskyddsfrågor. Du kan alltid ställa dina frågor om vår behandling av dina personuppgifter på dataskydd@vwgroup.se. Läs mer om vår integritetspolicy.

ANVÄNDNINGSVILLKOR

De befintliga användningsvillkoren reglerar användningen (inklusive den enkla åtkomsten) av den här sidan som tillhör SEAT Sverige, inklusive allt tillgängligt innehåll och alla tillgängliga tjänster. Varje person som besöker den aktuella webbplatsen ska betraktas som en ”Användare” och ska alltid uttryckligen acceptera, automatiskt och frivilligt, de allmänna villkor, och även specialvillkor om sådana är tillämpliga, som gäller när han/hon besöker webbplatsen.

I alla händelser förbehåller SEAT Sverige. sig rätten att ändra strukturen och utformningen på webbplatsen, att variera och ändra såväl tjänster och innehåll som villkoren för åtkomst och/eller användning av webbplatsen, ensidigt och vid vilken tidpunkt som helst, utan föregående meddelande.

All information relaterad till SEAT Sverige (sammanställning av och priser på produkter, tjänster, erbjudanden, realisationer, rabatter, kampanjer, företagsuppgifter osv.) som kan publiceras eller distribueras på andra webbplatser, i e-postmeddelanden, forum eller liknande, ska betraktas som bindande och sanningsenliga enbart om SEAT Sverige uttryckligen har bekräftat sådan information.

Data och information som tillhandahålls på den här webbplatsen kan vara relaterad till versioner eller modeller som inte längre går att köpa eftersom de är prototyper, provversioner eller modeller som inte längre tillverkas. Tekniska data, bilder och utrustning för modellerna kan ändras utan föregående meddelande. Detta gäller även annan information som finns här och som är ett resultat av de ständiga förbättringsåtgärder som vidtas på produkter från SEAT Sverige.

Användaren godkänner och accepterar frivilligt och uttryckligen användningen av denna webbplats under hans/hennes egna och exklusiva ansvar vid alla tidpunkter.

Användaren förbinder sig att använda webbplatsen och dess tjänster och innehåll utan att bestrida gällande lagstiftning, god tro, allmänt accepterad användning eller allmän ordning. Dessutom är det förbjudet att använda den här webbplatsen i olagliga och skadliga syften mot SEAT Sverige eller tredje part.

Vid användning av webbplatsen förbinder sig Användaren att inte agera på något sätt som kan skada SEAT Sveriges:s image, intresse eller rättigheter, eller som kan skada, oskadliggöra eller överbelasta SEAT Sveriges:s webbplats eller på något sätt hindra normal användning av tidigare nämnda webbplats.

SEAT Sverige vidtar tillräckliga skyddsåtgärder för att upptäcka förekomst av virus. Trots detta måste Användaren vara medveten om att befintliga skyddsåtgärder för datorsystem på Internet inte är fullständigt tillförlitliga och att SEAT Sverige därför inte kan garantera att det inte förekommer virus eller andra element som kan skada eller orsaka förändringar av Användarens datorsystem eller hans/hennes elektroniska dokument eller filer som ingår i sådana system.

IMMATERIELLA OCH INDUSTRIELLA RÄTTIGHETER

Texter, bilder, ljud, animeringar, videor och annat innehåll som utgör en del av den här webbplatsen är exklusivt SEAT Sveriges egendom, eller om tillämpligt, tredje parts egendom, som har licensierats eller godkänts av SEAT Sverige för användning.

Alla logotyper, varumärken och industrikonstruktioner som förekommer på den här webbplatsen faller under kategorin immateriella och industriella rättigheter som registrerats av SEAT Sverige och som är förbjudna att exploatera, reproducera, distribuera, offentliggöra och ändra utan uttryckligt föregående godkännande från SEAT Sverige.

Villkoren för användning ska inte heller tolkas som en tilldelning av immateriella eller industriella egendomsrättigheter till webbplatsen eller till andra delar därav. Det är förbjudet att avslöja, använda, överföra, distribuera, reproducera, ändra, offentliggöra, tillgängliggöra, extrahera, återanvända, skicka tillbaka eller på något sätt, helt eller delvis, använda i medier eller som support för någon av de delar av webbplatsen som tillhör SEAT Sverige utan föregående och uttryckligt godkännande från företaget, om inget annat anges, eller om användningen sker för privat bruk, och inte strider mot gällande rättigheter som beviljats för företaget enligt gällande lagstiftning.

PRODUKTER OCH PRISER

Även om SEAT Sverige gör sitt yttersta för att den information som visas på webbplatsen är uppdaterad och korrekt måste sådan information betraktas som en indikation och därför är dess enda ändamål att representera en fingervisning i syfte att tillhandahålla allmänna uppgifter, men inte specifik information om produkter och tjänster som förekommer på nämnda webbplats. I det här avseendet kan sagda information vara föremål för ändringar och ska inte tolkas som en presentation av erbjudanden, säljfrämjande åtgärder eller marknadsföring av produkter eller tjänster relaterade till SEAT Sverige eller till dess officiella nätverk.

De priser som visas på den här webbplatsen ska tolkas som rekommenderade återförsäljningspriser inklusive tillämplig moms, administreringsavgift och fraktskatt. Likväl ska hänsyn tas till att, beroende på den bilmarknad där fordonet ska registreras, skatter och avgifter kan variera efter motsvarande bestämmelser och därför kan det slutgiltiga rekommenderade återförsäljningspriset också variera.

SEAT:s officiella nätverk står till ditt förfogande i syfte att ge detaljerad information om hela produktsortimentet och tjänster som förekommer på den aktuella webbplatsen samt mer exakta data för att uppfylla dina behov och preferenser.

De bilder och färger som visas kanske inte stämmer överens med det faktiska produktsortiment som marknadsförs av SEAT Sverige och dess officiella nätverk.

FRISKRIVNING FRÅN SKADESTÅNDSKRAV OCH GARANTIER

SEAT Sverige ska inte hållas ansvarigt för fel som påverkar dess server eller kommunikationsnätverk, inte heller för problem som är ett resultat av felfunktion eller användning av icke-optimerade versioner av webbläsare.

Den som besöker den här webbplatsen bär fullständigt ansvar för åtkomsten till den här webbplatsen och för all användning av den information som ingår däri. SEAT Sverige ska inte hållas ansvarigt för några konsekvenser, skador eller fördomar som kan uppstå på grund av sådan åtkomst till eller användning av informationen. SEAT Sverige ska inte hållas ansvarigt för säkerhetsfel eller skador som kan orsakas av Användarens datorsystem (maskinvara eller programvara), filer eller dokument som lagras på densamma som ett resultat av virus i den dator som används för att ansluta till tjänsterna och innehåll på webbplatsen på grund av fel på webbläsaren, användning av utgångna versioner av densamma, telefonledningsfel, störningar, utelämningar eller bortkopplingar i driftsfunktionerna för det här elektroniska systemet av anledningar bortom företagets kontroll.

SEAT Sverige förbehåller sig rätten att neka åtkomst för en Användare om det finns tecken på att användningen av de erbjudna tjänsterna har varit av bedräglig art. SEAT Sverige förbehåller sig även rätten att vidta lämpliga, rättsliga åtgärder för att försvara företagets intressen eller att tillfälligt och utan föregående varning förhindra åtkomst till webbplatsen när underhålls-, reparations-, uppdaterings- och förbättringsåtgärder utförs.

LÄNKAR TILL ANDRA WEBBPLATSER

För att förenkla för våra Användare innehåller den här webbplatsen länkar till andra webbplatser som kan följa andra integritetspolicyer. Under inga omständigheter kommer personuppgifter att utbytas med sådana externa webbplatser. SEAT Sverige ska inte hållas skyldigt för innehåll eller andra aspekter relaterade till de webbplatser som tillhör eller hanteras av tredje parter, även om de ingår i SEAT-koncernen.

Upprättandet av förbindelser från andra webbplatser, som inte är relaterade till SEAT-koncernen, är förbjudet om inte SEAT Sverige uttryckligen godkänner detta.

Dataskyddsförordningen och vår hantering av personuppgifter.
Läs vår integritetspolicy här

Vi använder Cookies.
Läs mer om vår Cookiepolicy här

Ansvarsskyldighet gällande bloggar och forum

SEAT Sverige ger Användaren möjlighet att inkludera kommentarer och att skicka bilder för att inkludera dem i motsvarande sektioner. Inlägg av kommentarer och/eller bilder är föremål för de Användningsvillkor som gäller. Vänligen använd endast dessa tjänster om du godkänner de gällande villkoren fullständigt.

Den person som i varje enskilt fall identifieras som den som lägger in kommentarerna och/eller skickar bilderna är den person som bär ansvaret för dem. Den här individen ska även hållas ansvarig för att säkerställa att sådan inkludering på webbplatsen alltid överensstämmer med tillämplig lagstiftning. Kommentarer och/eller bilder representerar inte åsikter hos SEAT Sverige och företaget kan inte uttala sig i det avseendet. SEAT Sverige kan inte hållas ansvarigt för fel, bristande noggrannhet eller oegentligheter i de kommentarer och/eller bilder som läggs in på forumet. På samma gång ska SEAT Sverige inte hållas ansvarigt, såvida inget annat anges i tillämplig lagstiftning, för skador eller fördomar som kan uppstå som ett resultat av inkluderandet av kommentarer och/eller bilder på forumet eller på andra delar av webbplatsen, där den här typen av tjänster är tillåtna.

Den Användare som tillhandahåller texterna och/eller bilderna överlåter rätten till reproduktion, användning, distribution, offentliggörande och alla andra aktiviteter relaterade till dem, för vilken typ av support som helst, till SEAT Sverige. Användaren överlåter sagda rättigheter gällande placering av texterna och/eller bilderna inom webbplatsen som tillhör SEAT Sverige så att andra Användare av webbplatsen kan komma åt dem.

Den Användare som tillhandahåller material och innehar rättigheterna relaterade till de här texterna och/eller bilderna eller, om så är tillämpligt, garanterar att han/hon innehar de rättigheter och godkännanden som krävs av skribenten eller ägaren av förut nämnda texter och/eller bilder, så att SEAT Sverige kan använda och visa sådant material på webbplatsen. Vid osäkerhet om innehav av rättigheter för att utföra sagda överlåtelse till fördel för SEAT Sverige är det Användarens skyldighet att meddela detta uttryckligen.

På samma sätt ska SEAT Sverige i händelse av ansvarsskyldighet, om inget annat anges i tillämplig lagstiftning, inte hållas skyldigt för skador och fördomar som uppkommer som ett resultat av användning, reproduktion, distribution eller offentliggörande av texter och/eller bilder som är skyddade av immateriella rättigheter som tillhör tredje part, om Användaren inte har godkännande från innehavarna att använda hans/hennes verk. I sådana fall accepterar Användaren att han/hon påtar sig det fulla ansvaret för alla eventuella anspråk som framläggs av tredje part som gäller åberopande a rättigheter för texterna och/eller bilderna.

SEAT Sverige förbehåller sig rätten att använda överförda bilder vid utställningar eller utgivning av böcker, kataloger eller liknande, oavsett om det gäller i fysisk eller digital form, eller i annan typ av media eller support, som är möjliga att reproducera, distribuera och/eller offentliggöra. På samma sätt förbehåller sig SEAT Sverige rätten att ensidigt ta bort kommentarer och/eller bilder som inkluderats i forumet eller i någon annan del av webbplatsen om företaget anser att så är lämpligt. SEAT Sverige ska inte hållas ansvarigt för information som skickats av Användaren om denne inte är medveten om att sparad information är olaglig eller menlig för varor och rättigheter som innehas av tredje part och som troligtvis önskar kompensation. Om SEAT Sverige får kännedom om uppgifter av det slag som tidigare nämndes förbinder sig företaget att agera med aktsamhet för att ta bort, eller göra det omöjligt att komma åt, sådant innehåll.

Om du i någon händelse vill anföra ett krav relaterat till innehåll som lagts upp på forumet eller motsvarande delar av webbplatsen kan du göra detta via följande e-postadress: kundservice@seat.se.

Ansvarsskyldighet gällande åtkomst till sociala nätverk

SSEAT Sverige ska inte hållas ansvarigt för information som förekommer på sociala medier, till vilka Användare har åtkomst via webbplatsen, eftersom dessa nätverk har egna personuppgiftspolicyer, som ligger bortom företagets kontroll.

SEAT Sverige avsäger sig helt allt ansvar för funktionen sådana nätverk, vad gäller sanningsgrad och laglighet i innehåll eller information som kan nås och för all form av skada som Användaren kan ådra sig som ett resultat av användning av sådana data.

Vid användning av Microsoft Internet Explorer: gå till menyn Verktyg, välj Internet-alternativ och välj fliken Sekretess.

Vid användning av Firefox (om det gäller en Mac-dator): gå till menyn Inställningar, välj Sekretess och gå till avsnittet Visa Cookies. Vid användning av Windows: gå till menyn Verktyg, välj Internet-alternativ, gå till fliken Sekretess och välj sedan Använd användarinställningar för historik.

Vid användning av Safari: gå till Inställningar och välj Sekretess.

Vid användning av Google Chrome: gå till menyn Verktyg, välj Internet-alternativ (Inställningar i Mac) och välj fliken Avancerat och sedan alternativet Inställning/Innehåll under fliken Sekretess och välj till sist Cookies i dialogrutan Innehållsinställningar.

MEDDELANDEN TILL ANVÄNDAREN

Inmatning av felaktig eller ofullständig information i våra olika typer av formulär kan förhindra oss från att kontakta dig. För att undvika tidigare nämnd situation ska alla uppgifter och annan information som du tillhandahåller vara korrekt och uppdaterad. Det ska framgå att SEAT Sverige är auktoriserade att bearbeta sådana data under de omständigheter som beskrivs ovan.

Användaren garanterar att uppgifter, material, innehåll eller anmärkningar som inte är hans/hennes personliga uppgifter, men som lämnas till SEAT Sverige, inte strider mot immateriella eller industriella äganderättigheter för tredje part, eller annan lagstiftning. Sådana data ska anses vara överförda till fördel för SEAT Sverige och kommer att anses vara ej sekretessbelagda. SEAT Sverige förbehåller sig rätten att använda dessa data på sådana sätt som de anser vara lämpliga.

TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING OCH RÄTTSLIG KOMPETENS

Alla tvister eller anspråk som följer av tolkningen eller utövandet av dessa villkor faller under svensk lagstiftning och är föremål för rätter och domstolar i Sverige.

©2013 SEAT S.A. Kopiering helt eller delvis är förbjuden. Alla rättigheter förbehålls.

Bygg din SEAT

Bygg din SEAT

Hitta Återförsäljare

Hitta Återförsäljare

Boka Provkörning

Boka Provkörning

SEAT Tillbehör

SEAT Tillbehör

Assistans

Assistans