Kundservice

COMPLIANCE

WHISTLEBLOWING CHANNELS

SEAT Koncernen förespråkar en företagskultur efterlevnadskultur som avgränsar sig genom både nationell och internationell lagstiftning, och genom interna regler i bolaget och i Volkswagenkoncernen.

Därför, och eftersom vi anser att öppenhet och förtroende är avgörande för en hållbar och långsiktig framgång i bolaget ger SEAT Group sina anställda, affärspartners och andra berörda parter med Anti-korruptions riktlinje (engelsk version) samt medföljande whistleblowing kanaler:

transparencia@seat.es

Den här e-konto hanteras av internrevision som ett verktyg för att rapportera tecken på korruption eller andra oegentligheter eller handlingar brott mot lagen, med principerna i vår Code of Conduct eller med våra interna regler.
Dessutom kan du också komma i kontakt direkt genom ringa: 900 103 220 (gratis).
Internrevisionen genomför oberoende och objektiva bedömningar, vilket garanterar maximal sekretess för alla användare av denna rapportering kanal.

Ombudsmannasystem

SEAT-koncernen, som integrerad del av Volkswagenkoncernen, förmåner från den så kallade ombudsmannasystemet, genom vilken information om korruption kan säkert rapporteras.
Ombudsmännen (svenska ordet för "kommissionär" eller "representativt") i Volkswagen-koncernen är två självständiga advokater som är bundna av ed tystnadsplikt för att hålla strikt anonym identitet informanterna och behandla de uppgifter som lämnas i konfidentiellt.
För ytterligare information om Volkswagen ombudsmannen System, se följande webbsidor:

English Version