Kundservice

Överensstämmelse

UPPFÖRANDEKOD

SEAT Group, som ingår i Volkswagen Group, förespråkar en öppen och transparent företagskultur med utgångspunkt från den absoluta uppfattningen att företagsaktiviteter med högsta integritet utgör den enda grunden för att uppnå hållbar ekonomisk framgång.

Av den här anledningen har SEAT Group alltid betonat vikten av att inte bara följa gällande lagstiftning utan att även noggrant beakta ett antal frivilliga åtaganden, regler och etiska principer, som vi har antagit som en integrerad del i vår företagskultur och som ger ett ramverk för ett hedervärt och ärligt beteende, som överensstämmer med lagen och som utgör en grund för vårt beslutsfattande och dagliga verksamhet.

De här åtagandena, interna reglerna och etiska principerna är förankrade i vår uppförandekod för SEAT Group. Den här uppsättningen regler för uppförande sammanfaller med våra åtaganden och ger våra anställda, samarbetspartners och affärspartners en omfattande vägledning för hur legala och etiska utmaningar ska hanteras i den dagliga verksamheten. SEAT och Volkswagen Group har upprättat ett system för förebyggande och kommunikativa åtgärder i syfte att alla medlemmar i SEAT Group ska känna till, följa, och få andra att följa, gällande lagar, uppförandekoden och övriga åtaganden om uppförande.

Dessutom stödjer och uppmuntrar vi på SEAT Group våra affärspartners och leverantörer att ta hänsyn till uppförandekoden i sina respektive företags policyer.