Rättslig information

Specifikt för SEAT, SA

SEAT, SA är ett spanskt företag med huvudkontor registrerat på Autovía A-2, Km 585 – 08760 Martorell, momsregistreringsnummer A-28049161. Företaget är registrerat i Barcelonas handelsregister under volym 23662, sid. 1, bladnr 56855. E-postadress: customercare@seat.es.

ANVÄNDNINGSVILLKOR

De befintliga användningsvillkoren reglerar användningen (inklusive den enkla åtkomsten) av den här sidan som tillhör SEAT, S.A, inklusive allt tillgängligt innehåll och alla tillgängliga tjänster. Varje person som besöker den aktuella webbplatsen ska betraktas som en ”Användare” och ska alltid uttryckligen acceptera, automatiskt och frivilligt, de allmänna villkor, och även specialvillkor om sådana är tillämpliga, som gäller när han/hon besöker webbplatsen.

I alla händelser förbehåller SEAT S.A. sig rätten att ändra strukturen och utformningen på webbplatsen, att variera och ändra såväl tjänster och innehåll som villkoren för åtkomst och/eller användning av webbplatsen, ensidigt och vid vilken tidpunkt som helst, utan föregående meddelande.

All information relaterad till SEAT S.A. (sammanställning av och priser på produkter, tjänster, erbjudanden, realisationer, rabatter, kampanjer, företagsuppgifter osv.) som kan publiceras eller distribueras på andra webbplatser, i e-postmeddelanden, forum eller liknande, ska betraktas som bindande och sanningsenliga enbart om SEAT S.A. uttryckligen har bekräftat sådan information.

Data och information som tillhandahålls på den här webbplatsen kan vara relaterad till versioner eller modeller som inte längre går att köpa eftersom de är prototyper, provversioner eller modeller som inte längre tillverkas. Tekniska data, bilder och utrustning för modellerna kan ändras utan föregående meddelande. Detta gäller även annan information som finns här och som är ett resultat av de ständiga förbättringsåtgärder som vidtas på produkter från SEAT S.A.

Användaren godkänner och accepterar frivilligt och uttryckligen användningen av denna webbplats under hans/hennes egna och exklusiva ansvar vid alla tidpunkter.

Användaren förbinder sig att använda webbplatsen och dess tjänster och innehåll utan att bestrida gällande lagstiftning, god tro, allmänt accepterad användning eller allmän ordning. Dessutom är det förbjudet att använda den här webbplatsen i olagliga och skadliga syften mot SEAT S.A. eller tredje part.

Vid användning av webbplatsen förbinder sig Användaren att inte agera på något sätt som kan skada SEAT S.A.:s image, intresse eller rättigheter, eller som kan skada, oskadliggöra eller överbelasta SEAT S.A.:s webbplats eller på något sätt hindra normal användning av tidigare nämnda webbplats.

SEAT S.A. vidtar tillräckliga skyddsåtgärder för att upptäcka förekomst av virus. Trots detta måste Användaren vara medveten om att befintliga skyddsåtgärder för datorsystem på Internet inte är fullständigt tillförlitliga och att SEAT S.A. därför inte kan garantera att det inte förekommer virus eller andra element som kan skada eller orsaka förändringar av Användarens datorsystem eller hans/hennes elektroniska dokument eller filer som ingår i sådana system.

IMMATERIELLA OCH INDUSTRIELLA RÄTTIGHETER

Texter, bilder, ljud, animeringar, videor och annat innehåll som utgör en del av den här webbplatsen är exklusivt SEAT S.A.:s egendom, eller om tillämpligt, tredje parts egendom, som har licensierats eller godkänts av SEAT S.A. för användning.

Alla logotyper, varumärken och industrikonstruktioner som förekommer på den här webbplatsen faller under kategorin immateriella och industriella rättigheter som registrerats av SEAT S.A. och som är förbjudna att exploatera, reproducera, distribuera, offentliggöra och ändra utan uttryckligt föregående godkännande från SEAT S.A.

Villkoren för användning ska inte heller tolkas som en tilldelning av immateriella eller industriella egendomsrättigheter till webbplatsen eller till andra delar därav. Det är förbjudet att avslöja, använda, överföra, distribuera, reproducera, ändra, offentliggöra, tillgängliggöra, extrahera, återanvända, skicka tillbaka eller på något sätt, helt eller delvis, använda i medier eller som support för någon av de delar av webbplatsen som tillhör SEAT S.A. utan föregående och uttryckligt godkännande från företaget, om inget annat anges, eller om användningen sker för privat bruk, och inte strider mot gällande rättigheter som beviljats för företaget enligt gällande lagstiftning.

 

PRODUKTER OCH PRISER

Även om SEAT S.A. gör sitt yttersta för att den information som visas på webbplatsen är uppdaterad och korrekt måste sådan information betraktas som en indikation och därför är dess enda ändamål att representera en fingervisning i syfte att tillhandahålla allmänna uppgifter, men inte specifik information om produkter och tjänster som förekommer på nämnda webbplats. I det här avseendet kan sagda information vara föremål för ändringar och ska inte tolkas som en presentation av erbjudanden, säljfrämjande åtgärder eller marknadsföring av produkter eller tjänster relaterade till SEAT S.A. eller till dess officiella nätverk.

De priser som visas på den här webbplatsen ska tolkas som rekommenderade återförsäljningspriser (giltiga för halvön och de baleariska öarna) inklusive tillämplig moms, administreringsavgift och fraktskatt. Likväl ska hänsyn tas till att, beroende på den bilmarknad där fordonet ska registreras, skatter och avgifter kan variera efter motsvarande bestämmelser och därför kan det slutgiltiga rekommenderade återförsäljningspriset också variera.

SEATs officiella nätverk står till ditt förfogande i syfte att ge detaljerad information om hela produktsortimentet och tjänster som förekommer på den aktuella webbplatsen samt mer exakta data för att uppfylla dina behov och preferenser.

De bilder och färger som visas kanske inte stämmer överens med det faktiska produktsortiment som marknadsförs av SEAT S.A. och dess officiella nätverk.

 

FRISKRIVNING FRÅN SKADESTÅNDSKRAV OCH GARANTIER

SEAT S.A. ska inte hållas ansvarigt för fel som påverkar dess server eller kommunikationsnätverk, inte heller för problem som är ett resultat av felfunktion eller användning av icke-optimerade versioner av webbläsare.

Den som besöker den här webbplatsen bär fullständigt ansvar för åtkomsten till den här webbplatsen och för all användning av den information som ingår däri. SEAT S.A. ska inte hållas ansvarigt för några konsekvenser, skador eller fördomar som kan uppstå på grund av sådan åtkomst till eller användning av informationen. SEAT S.A. ska inte hållas ansvarigt för säkerhetsfel eller skador som kan orsakas av Användarens datorsystem (maskinvara eller programvara), filer eller dokument som lagras på densamma som ett resultat av virus i den dator som används för att ansluta till tjänsterna och innehåll på webbplatsen på grund av fel på webbläsaren, användning av utgångna versioner av densamma, telefonledningsfel, störningar, utelämningar eller bortkopplingar i driftfunktionerna för det här elektroniska systemet av anledningar bortom företagets kontroll.

SEAT S.A. förbehåller sig rätten att neka åtkomst för en Användare om det finns tecken på att användningen av de erbjudna tjänsterna har varit av bedräglig art. SEAT S.A. förbehåller sig även rätten att vidta lämpliga, rättsliga åtgärder för att försvara företagets intressen eller att tillfälligt och utan föregående varning förhindra åtkomst till webbplatsen när underhålls-, reparations-, uppdaterings- och förbättringsåtgärder utförs.

LÄNKAR TILL ANDRA WEBBPLATSER

För att förenkla för våra Användare innehåller den här webbplatsen länkar till andra webbplatser som kan följa andra integritetspolicyer. Under inga omständigheter kommer personuppgifter att utbytas med sådana externa webbplatser. SEAT S.A. ska inte hållas skyldigt för innehåll eller andra aspekter relaterade till de webbplatser som tillhör eller hanteras av tredje parter, även om de ingår i SEAT-koncernen.

Upprättandet av förbindelser från andra webbplatser, som inte är relaterade till SEAT-koncernen, är förbjudet om inte SEAT S.A. uttryckligen godkänner detta.

POLICY GÄLLANDE PERSONUPPGIFTER SOM INHÄMTATS FRÅN DEN HÄR WEBBPLATSEN

Med hjälp av formulär

Utan förbehåll för vad som förutses i varje formulär på webbplatsen: när Användarna anger sina personuppgifter godkänner de uttryckligen att SEAT S.A. bearbetar sådana uppgifter för avsedda ändamål. SEAT S.A. sparar den information som tillhandahållits av Användaren i en egen fil. Den spanska dataskyddsmyndigheten har informerats om nämnda fil och om det syfte som anges i varje enskilt fall.
Användaren kan utnyttja sin rättighet att komma åt, rätta, avsluta eller förneka dessa data genom skriftlig kommunikation adresserad till SEA S.A,:s kundtjänst (Departamento de Atención al Cliente) på Autovía A2, Km. 585, 08760 Martorell, Barcelona, eller genom att skicka ett e-postmeddelande till följande address: customercare@seat.es.

Med hjälp av cookies

Användaren har informerats om att den här webbplatsen använder cookies. cookies är små textfiler som har installeras i webbläsaren på Användarens dator i syfte att lagra hans/hennes aktivitet. De skickar anonyma identifierare som sparas i en Användarens dator för att sökning ska gå mycket lättare, till exempel för att tillåta Användare som redan har registrerat sig att komma åt områden, tjänster, erbjudanden eller innehåll som reserverats uteslutande för dem, utan att de behöver registrera sig vid varje enskilt besök. De kan även användas för att mäta målgrupps-, trafik- eller navigeringsparametrar, sessionstider och/eller övervaka förloppet och antalet inmatningar.

SEAT S.A. ska försöka säkerställa att lämpliga mekanismer för att erhålla Användarens godkännande om installation av nödvändiga cookies införs. Likväl, ska det tas hänsyn till att det enligt gällande lagstiftning ska tolkas som att (i) Användaren har gett sitt godkännande om han/hon ändrar webbläsarens konfigurering och inaktiverar den restriktion som förhindrar att cookies lagras och (ii) att nämnda godkännande inte behövs för att installera sådana cookies som är helt nödvändiga för att tillhandahålla en tjänst som Användaren uttryckligen har begärt (i enlighet med tidigare registrering).

Nedan följer en lista över de viktigaste cookies som används av SEAT S.A.:

Cookiens namn

Ursprung

Syftet med cookien

Utgång

seat_acceptcookie

SEAT, S.A.

Is used to not display again the cookies information bar, once the user has closed it.

Two years

AMCV_F050097853468
AB40A490D4C%40AdobeOrg

Adobe Marketing Cloud

Adobe Marketing cloud Visitor ID.

Två år

__a0s_connectionTime

Adobe

Sparar det datum då användaren besökte SEATs webbplats första gången.

Två år

__a0s_chosenCar

Adobe

Spara den aktuella valda bilen.

Webbläsarsession

__a0u_hasNumConf

Adobe

Lagrar antalet konfigureringar som användaren har.

Två år

__a0s_carCurrencyTotal

Adobe

Sparar valuta och egenskaper, den summa pengar som lagts till i form av egenskaper.

Webbläsarsession

__a0s_invisit

Adobe

Sparar ett boolskt värde för att avgöra om användaren stannar kvar vid det faktiska besöket.

30 minuter

__a0s_isLanding

Adobe

Sparar namnet på den sida som användaren använde för att komma till SEATs webbplats.

Webbläsarsession

__a0s_ppv

Adobe

Sparar parametrarna för föregående sida för att fastställa hur många procent av sidan som besöktes.

Webbläsarsession

__a0s_ppvl

Adobe

Sparar extra parametrar för föregående sida för att fastställa hur många procent av sidan som besöktes.

Webbläsarsession

__a0s_previousPageName

Adobe

Sparar namnet på föregående sida.

30 minuter

__a0s_previousReferrer

Adobe

Sparar den föregående besökta webbplatsen som refererade till den här webbplatsen.

30 minuter

__a0u_pageViews

Adobe

Sparar hur stor del av en sida som har besökts, per besök eller besökare.

Två år

__a0z_daysLastVisit

Adobe

Sparar datum i millisekundsformat sedan den senaste användaren besökte webbplatsen.

Tre år

__a0s_visitTimeCount

Adobe

Sparar millisekundsformat för hur länge webbplatsen besöks.

Webbläsarsession

__a0z_visitorTimeCount

Adobe

Sparar millisekundsformat för hur länge en besökare stannar på webbplatsen.

Tre år

__a0z_daysLastVisit_s

Adobe

Sparar läsbar text sedan senaste användarbesöket.

30 minuter

__a0z_newRepeat

Adobe

Sparar nytt besök/återbesök beroende på om användaren besöker SEATs webbplats för första gången eller inte.

Två år

__a0z_visitNum

Adobe

Sparar en num-räknare för antalet besök.

Två år

_sdsat_landing_page

Adobe DTM

Sparar namnet på den sida som användaren använde för att komma till SEATs webbplats och tiden i millisekunder.

Webbläsarsession

_sdsat_lt_pages_viewed

Adobe DTM

Sparar en räknare för den speciella sida som senast visades.

Två år

_sdsat_pages_viewed

Adobe DTM

Sparar en räknare för en sida som har besökts.

Webbläsarsession

_sdsat_session_count

Adobe DTM

Sparar en sessionsräknare.

Två år

_sdsat_traffic_source

Adobe DTM

Sparar ingångssidan som användaren använde för att komma till SEATs webbplats.

Webbläsarsession

s_cc

Adobe Analytics

Sparar information om ifall cookies är aktiverade (ställ helt enkelt in på ”sant”)

Webbläsarsession

s_pvs

Adobe Analytics

Sparar en räknare för en sida som har visats.

Webbläsarsession

s_tspent

Adobe Analytics

Sparar information om hur länge sidan besöktes, i antal millisekunder.

Webbläsarsession

s_sq

Adobe Analytics

Spara information om föregående länk som användaren klickade på.

Webbläsarsession

mbox

Adobe Target Standard

Sparar ett antal värden som hanterar hur dina besökare upplever riktade kampanjer.

Två veckor

Om mottagning av kakor inaktiveras kan webbplatsens prestanda förändras. Läs igenominstruktionerna och anvisningarna för din webbläsare om du vill ha mer information. I vissa fall är de kakor som används på den här sidan inte länkade till SEAT S.A. Det här beror på att vissa sidor på webbplatsen visar innehåll från andra webbplatser som tillhör tredje part (till exempel en YouTube-video). SEAT S.A. kan inte kontrollera konfigureringen av sådana cookies eftersom tidigare nämnda innehåll har sitt ursprung på en annan webbplats. Du kan kontrollera med den andra webbplatsen som tillhör en tredje part för att få information, om du funderar på att ändra dina inställningar för cookies. Trots föregående kan Användaren konfigurera sin webbläsare för att få information om mottagningen av cookies och för att förhindra installation av desamma i system1.

IP-adresser och säkerhet

Servern för webbplatsen känner automatiskt av IP-adressen och det domännamn som används av Användaren. IP-adresser representerar ett automatiskt genererat nummer som tilldelas en dator när den ansluts till Internet. All den här informationen registreras i en aktivitetsfil för servern och möjliggör vidare bearbetning av data.

Webbplatsen använder säkerhetsmetoder för information, som allmänt accepteras av sektorer såsom brandväggar, åtkomstkontrollprocesser och kryptografiska mekanismer, för att förhindra icke-godkänd åtkomst till data. För att uppnå detta accepterar Användaren att SEAT S.A. hämtar data i syfte att autentisera motsvarande åtkomstkontroll.

Personuppgifter

Observera att alla skyddsåtgärder av teknisk och organisatoriskt slag, har vidtagits för att säkerställa att dina personuppgifter är lagenligt skyddade och för att undvika ändring, förlust, behandling och/eller ej godkänd åtkomst med utgångspunkt från de uppgifter som sparats och de risker sparade data utsätts för. Allt detta enligt riktlinjerna i Artikel 9 i spanska personuppgiftslagen (LOPD) och lagen om skydd av personuppgifter, tillsammans med dess föreskrifter, godkänd av Kungligt Dekret 1720/2007 av den 21 december.

Ansvarsskyldighet gällande bloggar och forum

SEAT S.A. ger Användaren möjlighet att inkludera kommentarer och att skicka bilder för att inkludera dem i motsvarande sektioner. Inlägg av kommentarer och/eller bilder är föremål för de Användningsvillkor som gäller. Vänligen använd endast dessa tjänster om du godkänner de gällande villkoren fullständigt.

Den person som i vajre enskilt fall identifieras som den som lägger in kommentarerna och/eller skickar bilderna är den person som bär ansvaret för dem. Den här individen ska även hållas ansvarig för att säkerställa att sådan inkludering på webbplatsen alltid överensstämmer med tillämplig lagstiftning. Kommentarer och/eller bilder representerar inte åsikter hos SEAT S.A och företaget kan inte uttala sig i det avseendet. SEAT S.A. kan inte hållas ansvarigt för fel, bristande noggrannhet eller oegentligheter i de kommentarer och/eller bilder som läggs in på forumet. På samma gång ska SEAT S.A. inte hållas ansvarigt, såvida inget annat anges i tillämplig lagstiftning, för skador eller fördomar som kan uppstå som ett resultat av inkluderandet av kommentarer och/eller bilder på forumet eller på andra delar av webbplatsen, där den här typen av tjänster är tillåtna.

Den Användare som tillhandahåller texterna och/eller bilderna överlåter rätten till reproduktion, användning, distribution, offentliggörande och alla andra aktiviteter relaterade till dem, för vilken typ av support som helst, till SEAT S.A. Användaren överlåter sagda rättigheter gällande placering av texterna och/eller bilderna inom webbplatsen som tillhör SEAT S.A. så att andra Användare av webbplatsen kan komma åt dem.

Den Användare som tillhandahåller material och innehar rättigheterna relaterade till de här texterna och/eller bilderna eller, om så är tillämpligt, garanterar att han/hon innehar de rättigheter och godkännanden som krävs av skribenten eller ägaren av förut nämnda texter och/eller bilder, så att SEAT S.A. kan använda och visa sådant material på webbplatsen. Vid osäkerhet om innehav av rättigheter för att utföra sagda överlåtelse till fördel för SEAT S.A. är det Användarens skyldighet att meddela detta uttryckligen.

På samma sätt ska SEAT S.A. i händelse av ansvarsskyldighet, om inget annat anges i tillämplig lagstiftning, inte hållas skyldigt för skador och fördomar som uppkommer som ett resultat av användning, reproduktion, distribution eller offentliggörande av texter och/eller bilder som är skyddade av immateriella rättigheter som tillhör tredje part, om Användaren inte har godkännande från innehavarna att använda hans/hennes verk. I sådana fall accepterar Användaren att han/hon påtar sig det fulla ansvaret för alla eventuella anspråk som framläggs av tredje part som gäller åberopande a rättigheter för texterna och/eller bilderna.

SEAT S.A. förbehåller sig rätten att använda överförda bilder vid utställningar eller utgivning av böcker, kataloger eller liknande, oavsett om det gäller i fysisk eller digital form, eller i annan typ av media eller support, som är möjliga att reproducera, distribuera och/eller offentliggöra. På samma sätt förbehåller sig SEAT S.A. rätten att ensidigt ta bort kommentarer och/eller bilder som inkluderats i forumet eller i någon annan del av webbplatsen om företaget anser att så är lämpligt. SEAT S.A. ska inte hållas ansvarigt för information som skickats av Användaren om denne inte är medveten om ett sparad information är olaglig eller menlig för varor och rättigheter som innehas av tredje part och som troligtvis önskar kompensation. Om SEAT S.A. får kännedom om uppgifter av det slag som tidigare nämndes förbinder sig företaget att agera med aktsamhet för att ta bort, eller göra det omöjligt att komma åt, sådant innehåll.

Om du i någon händelse vill anföra ett krav relaterat till innehåll som lagts upp på forumet eller motsvarande delar av webbplatsen kan du göra detta via följande e-postadress: customercare@seat.es.

Ansvarsskyldighet gällande åtkomst till sociala nätverk

SEAT S.A. ska inte hållas ansvarigt för information som förekommer på sociala medier, till vilka Användare har åtkomst via webbplatsen, eftersom dessa nätverk har egna personuppgiftspolicyer, som ligger bortom företagets kontroll.

SEAT S.A. avsäger sig helt allt ansvar för funktionen sådana nätverk, vad gäller sanningsgrad och laglighet i innehåll eller information som kan nås och för all form av skada som Användaren kan ådra sig som ett resultat av användning av sådana data.

Vid användning av Microsoft Internet Explorer: gå till menyn Verktyg, välj Internet-alternativ och välj fliken Sekretess.

Vid användning av Firefox (om det gäller en Mac-dator): gå till menyn Inställningar, välj Sekretess och gå till avsnittet Visa Cookies. Vid användning av Windows: gå till menyn Verktyg, välj Internet-alternativ, gå till fliken Sekretess och välj sedan Använd användarinställningar för historik.

Vid användning av Safari: gå till Inställningar och välj Sekretess.

Vid användning av Google Chrome: gå till menyn Verktyg, välj Internet-alternativ (Inställningar i Mac) och välj fliken Avancerat och sedan alternativet Inställning/Innehåll under fliken Sekretess och välj till sist Cookies i dialogrutan Innehållsinställningar.

 

MEDDELANDEN TILL ANVÄNDAREN

Inmatning av felaktig eller ofullständig information i våra olika typer av formulär kan förhindra oss från att kontakta dig. För att undvika tidigare nämnd situation ska alla uppgifter och annan information som du tillhandahåller vara korrekt och uppdaterad. Det ska framgå att SEAT S.A. är auktoriserade att bearbeta sådana data under de omständigheter som beskrivs ovan.

Användaren garanterar att uppgifter, material, innehåll eller anmärkningar som inte är hans/hennes personliga uppgifter, men som lämnas till SEAT S.A., inte strider mot immateriella eller industriella äganderättigheter för tredje part, eller annan lagstiftning. Sådana data ska anses vara överförda till fördel för SEAT S.A. och kommer att anses vara ej sekretessbelagda. SEAT S.A. förbehåller sig rätten att använda dessa data på sådana sätt som de anser vara lämpliga.

TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING OCH RÄTTSLIG KOMPETENS

Alla tvister eller anspråk som följer av tolkningen eller utövandet av dessa villkor faller under spansk lagstiftning och är föremål för rätter och domstolar i Barcelona.
©2013 SEAT S.A. Kopiering helt eller delvis är förbjuden. Alla rättigheter förbehålls.