SEAT Låneskydd

På samma sätt som din SEAT är försedd med den senaste tekniken och fullgod säkerhet, kan du utrusta ditt billån och bilförsäkring med extra säkerhet. Låneskydd är en försäkring som mot en rimlig kostnad täcker månadsbetalningen av ditt billån och bilförsäkring vid tillfälligt nedsatt betalningsförmåga.
SEAT Låneskydd skyddar vid:

 • Arbetslöshet - vid arbetslöshet i mer än 30 dagar täcker låneskydd din månadsbetalning upp till sammanlagt 36 månader (12 månader per tillfälle). Den högsta ersättningen per månad är 10 000 kr. Arbetslöshetsskyddet gäller dig som löntagare eller företagare
 • Nedsatt arbetsförmåga - vid sjukskrivning på heltid i mer än 30 dagar täcker låneskydd din månadsbetalning upp till sammanlagt 36 månader (12 månader per tillfälle). Även här är högsta ersättning per månad är 10 000 kr
 • Sjukhusvistelse - vid sjukhusvistelse i mer än 7 dagar täcker låneskydd din månadsbetalning. Ersättning för sjukhusvistelse utbetalas under karenstiden för helt nedsatt arbetsförmåga. Den högsta ersättningen är 1/30 av 10 000 kr per dag
 • Liv (dödsfall) - I händelse av dödsfall betalas din restskuld/ sista betalning för aktuellt Billån eller Millån. Maximalt belopp som betalas ut är 350 000 kr

Du kan även i efterskott på redan tecknat SEAT Billån lägga till SEAT Låneskydd och du får då kostnaden specificerad på samma faktura som finansieringen.

Läs mer om SEAT Låneskydd:

VIKTIGA UNDANTAG
För att du ska få ersättning från försäkringen ska du under minst sex månader innan första ersättningsanspråk uppkommer ha varit tillsvidareanställd, eller företagare med F-skattesedel, med en arbetstid om minst 17 tim/vecka.

Försäkringen ersätter inte anspråk om du före försäkringens tecknande hade vetskap om förestående varsel, uppsägning, eller arbetslöshet, Försäkringen ersätter inte heller sjukdom, smitta, skada, eller symtom som visat sig före försäkringens ikraftträdande, oavsett om diagnosen kunnat fastställas först därefter, eller följder därav.

PRISEXEMPEL

Månadsbetal. exkl låneskydd Månadsbetal. inkl låneskydd
1 000 kr 1 064 kr
1 500 kr 1 595 kr
2 000 kr 2 127 kr
2 500 kr 2 659 kr

SEAT LÅNESKYDD SKYDDAR VID

 • Arbetslöshet. Vid arbetslöshet i mer än 30 dagar täcker låneskydd din månadsbetalning upp till sammanlagt 36 månader (12 månader per tillfälle). Den högsta ersättningen per månad är 10 000 kr. Arbetslöshetsskyddet gäller dig som löntagare eller företagare.

 • Helt nedsatt arbetsförmåga pga sjukdom eller olycksfall. Vid sjukskrivning på heltid i mer än 30 dagar täcker låneskydd din månadsbetalning upp till sammanlagt 36 månader (12 månader per tillfälle). Även här är högsta ersättning per månad är 10 000 kr.

 • Sjukhusvistelse. Vid sjukhusvistelse i mer än 7 dagar täcker låneskydd din månadsbetalning. Ersättning för sjukhusvistelse utbetalas under karenstiden för helt nedsatt arbetsförmåga. Den högsta ersättningen är 1/30 av 10 000 kr per dag.

 • Liv (dödsfall). I händelse av dödsfall betalas din restskuld/sista betalning för aktuellt billån eller millån. Maximalt belopp som betalas ut är 350 000 kr.

FÖRUTSÄTTNINGAR
Förutsättningar för tecknande av giltigt SEAT Låneskydd är att du:

 • Har fyllt 18 år men inte 64 år

 • Är fullt arbetsförd

 • Är folkbokförd i Sverige, samt är inskriven i svensk allmän försäkringskassa eller motsvarande norsk eller dansk instans.

 • Om ni är två personer som gemensamt ansvarar för lånet, omfattar Låneskydd båda låntagarna. Båda låntagarna måste uppfylla teckningsreglerna ovan. Om försäkringen omfattar två personer utgör ersättningen hälften av beloppet.

SKADEANMÄLAN
Om du behöver söka ersättning kontaktar du BNP Paribas Cardif Låneskydd Försäkringsservice*: telefon 020-525 256 (öppettider måndag – fredag 08:00 – 17:00).

VID FRÅGOR KONTAKTA
BNP Paribas Cardif Låneskydd Försäkringsservice, Box 24 110, 400 22 Göteborg.
* Försäkringsgivare är BNP Paribas Cardif Försäkring AB och BNP Paribas Cardif Livförsäkring AB, försäkringen administreras av Volkswagen Finans Sverige.

REGISTRERING OCH TILLSYN
Volkswagen Finans Sverige AB (publ) står under Finansinspektionens tillsyn i sin egenskap av kreditmarknadsbolag. Försäkringsförmedlare för SEAT Låneskydd är Volkswagen Finans Sverige och är registrerad vid Bolagsverket som försäkringsförmedlare avseende skadeförsäkring klass 1, 2 och 16 samt Livförsäkring klass 1 a).

ANSVARSFÖRSÄKRING
Volkswagen Finans Sverige har en ansvarsförsäkring som garanterar ditt skydd även om vi mot förmodan inte själva skulle klara av att fullgöra våra åtaganden. Ansvarsförsäkringen är tecknad hos HDI-Gerling och gäller för 2008 och förnyas årligen. Försäkringsbeloppet uppgår till miljoner 1 € per skada och miljoner 1,5 € per år. Du kan rikta ditt ersättningskrav direkt mot försäkringsbolaget om du vill. Försäkringsgivare för vår ansvarsförsäkring är HDI-Gerling Industrie Versicherung AG, Wedekindstraße 22-24, phone 0049-511-6263-357, email jan.bire@hdi-gerling.de, www.hdi-gerling.de

KONTAKTINFORMATION

 • Bolagsverket, 851 81 Sundsvall, Tel 060-18 40 00, bolagsverket@bolagsverket.se, www.bolagsverket.se

 • Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm, Tel 08-787 80 00, finansinspektionen@fi.se, www.fi.se

 • Försäkringsgivare är BNP Paribas Cardif Försäkring AB och BNP Paribas Cardif Livförsäkring AB. Försäkringen administreras av Volkswagen Finans Sverige.

 • BNP Paribas Cardif Låneskydd Försäkringsservice, Box 24 110, 400 22 Göteborg, Tel 020-525256 (öppettider måndag – fredag 08:00 – 17:00)

 • Volkswagen Finans Sverige, 151 88 Södertälje,
  Tel: 08-553 868 70 (öppettider måndag – fredag 10:00 – 15:00)

OM DU INTE ÄR NÖJD
Om du tycker att vi har gjort fel i något avseende är du välkommen att kontakta vår klagomålsansvarig. Redogör så tydligt som möjligt för vad du anser har hänt och på vilket sätt vi gjort fel. Om du vill klaga på ett beslut är det viktigt att du gör det så snart som möjligt.Du kan få kompletterande vägledning från Konsumenternas försäkringsbyrå, Konsumenternas Bank- och finansbyrå eller den kommunala konsumentvägledningen. Om du inte är nöjd med vårt beslut kan du få din fråga prövad av Allmänna reklamationsnämnden eller allmän domstol.

 • BNP Paribas Cardifs Klagomålsnämnd Om du inte är nöjd med BNP Paribas Cardifs service kan du skriftligen vända dig till BNP Paribas Cardifs Klagomålsnämnd, Box 24110, 400 22 GÖTEBORG.

 • BNP Paribas Cardifs Skadenämnd Om du inte är nöjd med ett beslut i ett skadeärende kan du få beslutet omprövat i BNP Paribas Cardifs Skadenämnd, Box 24110, 400 22 GÖTEBORG. Om du inte är nöjd efter att BNP Paribas Cardif har tagit slutlig ställning i frågan finns det fler möjligheter att få beslutet överprövat.

 • Volkswagen Finans Sverige Klagomålsansvarig Om du inte är nöjd med Volkswagen Finans Sveriges service kan du skriftligen vända dig till Volkswagen Finans Sverige Klagomålsnämnd, 151 88 Södertälje.

 • Personförsäkringsnämnden (PFN) Om tvisten avser medicinska bedömningar kan du begära prövning i PFN, Box 24067, 104 50 STOCKHOLM. Tfn: 08-522 787 20

 • Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) Nämnden lämnar rekommendationer om hur tvister bör lösas. ARN, Box 174, 101 23 STOCKHOLM. Tfn: 08-508 860 00

 • Konsumenternas Försäkringsbyrå Opartisk rådgivningsbyrå som kan ge allmänna råd i försäkringsfrågor. Konsumenternas Försäkringsbyrå, Karlavägen 108, Box 24215, 104 51 STOCKHOLM. Tfn: 0200-22 58 00

 • Allmän Domstol Försäkringsärendet kan också prövas i svensk domstol, i första hand vid tingsrätt.